Integer GUID和Comb做主键的效率测试(Delphi+access)(三)

下面是测试数据

插入数据测试

1.       一次插入100条记录(单位:毫秒):

Integer   GUID   Comb  Comb2

60            90       30     40

70      80        81     50

60      90        50     50

60      80         80    70

70      81        80     80

61      80        80     60

30       40       40      30

 

在较多次情况下,Comb2<Integer<Comb<Guid

 

2.       一次插入1000条记录(单位:毫秒):

Integer   GUID   Comb  Comb2

  340       361      390    351

  451        340     341    320

  451       340      331    330

391       341     330     320

421       350     331     330

440      351      420     331

471       350     331     330

471      4086     571     420

 

在较多的情况下 Comb2<Comb<GUID<Integer

但是GUID的那个4086,不好解释,唯一的可能就是当时的我系统忙

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值