DataGrid控件中内容不换行的处理

DataGrid控件中内容不换行的处理

// ...
// 定义DataGrid
protected DataGrid myDataGrid;
// ...

// ...
// 响应DataGrid的ItemCreated事件
myDataGrid.ItemCreated += new System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventHandler(this.DataGrid_ItemCreated);
// ...

// ...
// 响应ItemCreated的具体方法
// 本方法在每一行被创建的时候响应
private void DataGrid_ItemCreated(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e)
{	// 在这里, e.Item返回的是当前创建行的对象
	for(int i = 0; i < e.Item.Cells.Count; i++)
	{	// e.Item.Cells[x]是当前行中的单元格
		e.Item.Cells[i].Wrap	= false;
	}
}

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

nickcheng

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值