HDU1091:A+B for Input-Output Practice (III)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/novice2008/article/details/79953787


/*
与1000的区别是,0 0中止输入
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
	int a, b;

	while (scanf("%d%d", &a, &b) == 2)
	{
		if ((a == 0) && (b == 0))
			break;
		printf("%d\n", a + b);
	}
	return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭