jquery版本

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/null_cy/article/details/79178568
 1. jquery-3.1.1(最新)
 2. 官网jquery压缩版引用地址:
 3. <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
 4. jquery-3.0.0
 5. 官网jquery压缩版引用地址:
 6. <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js"></script>
 7. jquery-2.1.4
 8. 百度压缩版引用地址:
 9. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
 10. 微软压缩版引用地址:
 11. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.4.min.js"></script>
 12. 官网jquery压缩版引用地址:
 13. <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js"></script>
 14. jquery-2.1.1
 15. 百度压缩版引用地址:
 16. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
 17. 微软压缩版引用地址:
 18. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.1.min.js"></script>
 19. 官网jquery压缩版引用地址:
 20. <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>
 21. jquery-2.0.0
 22. 百度压缩版引用地址:
 23. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>
 24. 微软压缩版引用地址:
 25. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.0.0.min.js"></script>
 26. 官网jquery压缩版引用地址:
 27. <script src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
 28. jquery-1.11.3
 29. 百度压缩版引用地址:
 30. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
 31. 微软压缩版引用地址:
 32. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.3.min.js"></script>
 33. 官网jquery压缩版引用地址:
 34. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
 35. jquery-1.11.1
 36. 百度压缩版引用地址:
 37. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
 38. 微软压缩版引用地址:
 39. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.1.min.js"></script>
 40. 官网jquery压缩版引用地址:
 41. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>
 42. jquery-1.10.2
 43. 百度压缩版引用地址:
 44. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
 45. 微软压缩版引用地址:
 46. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script>
 47. 官网jquery压缩版引用地址:
 48. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
 49. jquery-1.9.1
 50. 百度压缩版引用地址:
 51. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
 52. 微软压缩版引用地址:
 53. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 54. 官网jquery压缩版引用地址:
 55. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 56. jquery-1.8.3
 57. 百度压缩版引用地址:
 58. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
 59. 微软压缩版引用地址:
 60. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.8.3.min.js"></script>
 61. 官网jquery压缩版引用地址:
 62. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
 63. jquery-1.7.2
 64. 百度压缩版引用地址:
 65. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
 66. 微软压缩版引用地址:
 67. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.2.min.js"></script>
 68. 官网jquery压缩版引用地址:
 69. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>
 70. jquery-1.6.4
 71. 百度压缩版引用地址:
 72. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>
 73. 微软压缩版引用地址:
 74. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.4.min.js"></script>
 75. 官网jquery压缩版引用地址:
 76. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></script>
 77. jquery-1.5.2
 78. 百度压缩版引用地址:
 79. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.5.2/jquery.min.js"></script>
 80. 微软压缩版引用地址:
 81. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.5.2.min.js"></script>
 82. 官网jquery压缩版引用地址:
 83. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.2.min.js"></script>
 84. jquery-1.4.4
 85. 百度压缩版引用地址:
 86. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.4.4/jquery.min.js"></script>
 87. 微软压缩版引用地址:
 88. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.4.min.js"></script>
 89. 官网jquery压缩版引用地址:
 90. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.js"></script>
 91. jquery-1.4.2
 92. 百度压缩版引用地址:
 93. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
 94. 微软压缩版引用地址:
 95. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js"></script>
 96. 官网jquery压缩版引用地址:
 97. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>
 98. jquery-1.3.2
 99. 百度压缩版引用地址:
 100. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
 101. 微软压缩版引用地址:
 102. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.3.2.min.js"></script>
 103. 官网jquery压缩版引用地址:
 104. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.3.2.min.js"></script>
 105. jquery-1.2.3
 106. 百度压缩版引用地址:
 107. <script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.2.3/jquery.min.js"></script>
 108. 微软压缩版引用地址:
 109. <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.2.3.min.js"></script>
 110. 官网jquery压缩版引用地址:
 111. <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.2.3.min.js"></script>
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页