L1-006连续因子

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/numbstorm/article/details/79965152

题目描述:

一个正整数N的因子中可能存在若干连续的数字。例如630可以分解为3*5*6*7,其中5、6、7就是3个连续的数字。给定任一正整数N,要求编写程序求出最长连续因子的个数,并输出最小的连续因子序列。

输入格式:
输入在一行中给出一个正整数N(1<N<231)。

输出格式:
首先在第1行输出最长连续因子的个数;然后在第2行中按“因子1*因子2*……*因子k”的格式输出最小的连续因子序列,其中因子按递增顺序输出,1不算在内。

输入样例:
630

输出样例:
3

5*6*7

思路:以2到sqrt(N)依次为连续因子的首个因子,寻找其可以构成的连续因子长度,进而得到结果。

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
	int N;
	//start index 
	int index;
	//current length
	int local;
	//final length
	int global = 0;
	//temporary variable
	int num;
	cin>>N;
	
	
	for(int i=2;i<=sqrt(N)+1;i++)
	{
		local = 0;
		num = N;
		for(int j=i;j<=sqrt(N)+1;j++)
		{
			if(num%j==0)
			{
				local++;
				num /= j;
			}
			else
			{
				break;
			}
		}
		
		if(local>global)
		{
			global = local;
			index = i;
		}
	} 	
	
	//deal with prime number 
	if(global==0)
	{
		cout<<1<<endl;
		cout<<N;
		return 0; 
	}	
	
	cout<<global<<endl;	
	for(int i=0;i<global;i++)
	{
		cout<<index+i;
		if(i!=global-1)
      cout<<"*";
	}
	return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭