C#对XML操作:一个处理XML文件的类(1)

C#操作XML初步(7)
第四章:通用的XML处理方法(1)
既然我们能够使用DATASET来操作XML文件,那真实太方便了,他完全有能力将一个XML文件当作一张表来使用,那又何乐而不为呢?
于是我们可以同过这样的一个C#类来操作XML,完成类似数据库般的操作:
类中引入了另外一个LOG处理的类,在这里一并发给大家
这样我们就可以非常方便的将一个XML文件当作是一张表来操作了 使用的例子,我将在下一篇给出
评论 10 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
C# XML文件读写操作源码,以及如何调用,注释详解,有任何问题请留言, 以下截取xml文件和部分调用代码段 * ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> <!--TestPlugins信息--> <!--DataPlugins信息--> * ++++++++++++++++++++++++++++ xml xl = new xml(); xl.XMLWriteRootNode("info"); //XmlElement Eml1 = xl.XMLReadNode("",0); //XmlElement Eml2 = xl.XMLReadNode("DataPlugins", 1); //XmlElement Eml4 = xl.XMLReadNode("DeviceInfo", 2); // TestPlugins XmlElement testPlugins = xl.XMLCreateNode("TestPlugins", null, null); xl.XMLInsertNode("info", 0, "TestPlugins信息", testPlugins); // FixturePlugin XmlElement fixturePlugin = xl.XMLCreateNode("TestPlugin", null, new Dictionary() { { "Type", "FixturePlugin" } }); xl.XMLInsertNode(testPlugins.LocalName, 1, null, fixturePlugin); // DUTPlugin XmlElement DUTPlugin = (XmlElement)fixturePlugin.CloneNode(true);// xl.XMLCreateNode("TestPlugin", null, new Dictionary() { { "Type", "DUTPlugin" } }); DUTPlugin.SetAttribute("Type", "DUTPlugin"); xl.XMLInsertNode(testPlugins.LocalName, 1, null, DUTPlugin); // Agilent34461APlugin XmlElement Agilent34461APlugin = xl.XMLCreateNode("TestPlugin", null, new Dictionary() { { "Type", "Agilent34461APlugin" } }); xl.XMLInsertNode(testPlugins.LocalName, 1, null, Agilent34461APlugin); // ================================== // DataPlugins XmlElement dataPlugins = xl.XMLCreateNode("DataPlugins", null, null); xl.XMLInsertNode("info", 0, "DataPlugins信息", dataPlugins); // CSVLogPlugin XmlElement csvlogPlugin = xl.XMLCreateNode("DataPlugin", null, new Dictionary() { { "Type", "CSVLogPlugin" } }); xl.XMLInsertNode(dataPlugins.LocalName, 1, null, csvlogPlugin); XmlElement uartlogPlugin = (XmlElement)csvlogPlugin.CloneNode(true); uartlogPlugin.SetAttribute("Type", "UartLogPlugin"); xl.XMLInsertNode(dataPlugins.LocalName, 1, null, uartlogPlugin); XmlElement testlogPlugin = (XmlElement)csvlogPlugin.CloneNode(true); testlogPlugin.SetAttribute("Type", "TestLogPlugin"); xl.XMLInsertNode(dataPlugins.LocalName, 1, null, testlogPlugin); }

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

outrace

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值