【CGI-C语言】成绩管理系统----之登陆系统操作

应用开发 专栏收录该内容
44 篇文章 0 订阅

login.c


#include "stdio.h"

#include "stdlib.h"
#include "string.h"
#include <windows.h>
#include <sqlext.h>
#include <sqltypes.h>
#include <odbcss.h>

int yanzheng(UCHAR * tmp_usrname,UCHAR * tmp_password);
void write_log(char * log);

int main()
{
int flag=0;
char * data;
UCHAR username[20];
UCHAR password[20];

data=getenv("QUERY_STRING");

sscanf(data,"m=%[^&]&n=%[^&]",username,password);

flag=yanzheng(username,password);

if(flag==1)
{
printf("Set-Cookie:i=1;");
printf("Contenttype:text/html\n\n");
printf("<html><head><title>登录结果</title><meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"3;URL=listuser.cgi\" />");
printf("</head><body>");
printf("登陆成功,网页将自动跳转,若长时间无反应,则点击下面链接进入列表");
printf("<a href=/cgi-bin/gm/listuser.cgi>欢迎访问用户列表</a><br>");
}
else
{
printf("Contenttype:text/html\n\n");
printf("<html><head><title>登录结果</title></head><body>");
printf("登陆不成功,请核对用户名和密码\n");
printf("<a href=/gm/login.html>返回</a><br>");
}

printf("</body></html>");

return 0;
}

int yanzheng(UCHAR * tmp_usrname,UCHAR * tmp_password)
{
int i;
SQLHENV henv;
SQLHDBC hdbc;
SQLHSTMT hstmt;
SQLRETURN retcode;
UCHAR sql1[79]="select pwd from usr where username='";
UCHAR sql2[5]="'";

strcat(sql1,tmp_usrname);
strcat(sql1,sql2);//可修改,sql语句

retcode=SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV,SQL_NULL_HANDLE,&henv);
if(retcode==SQL_SUCCESS || retcode==SQL_SUCCESS_WITH_INFO)
{
retcode=SQLSetEnvAttr(henv,SQL_ATTR_ODBC_VERSION,(void*)SQL_OV_ODBC3,0);
if(retcode==SQL_SUCCESS || retcode==SQL_SUCCESS_WITH_INFO)
{
retcode=SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC,henv,&hdbc);
if(retcode==SQL_SUCCESS || retcode==SQL_SUCCESS_WITH_INFO)
{
retcode=SQLConnect(hdbc,(SQLCHAR*)"Csql",SQL_NTS,(SQLCHAR*)"sa",SQL_NTS,(SQLCHAR*)"sa",SQL_NTS); //可修改,数据源,用户名,密码
if(retcode==SQL_SUCCESS || retcode==SQL_SUCCESS_WITH_INFO)
{
retcode=SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT,hdbc,&hstmt);
if(retcode==SQL_SUCCESS || retcode==SQL_SUCCESS)
{

//绑定参数方式
// char a[20]="Jim";
char list[10]; //数组长度 与 字段长度一致
SQLINTEGER p=SQL_NTS;
//1.预编译
SQLPrepare(hstmt,sql1,79);//第三个参数与数组大小相同,而不是数据库列相同
//2.绑定参数值
// SQLBindParameter(hstmt,1,SQL_PARAM_INPUT,SQL_C_CHAR,SQL_CHAR,200,0,a,20,&p);
// SQLExecute(hstmt);


SQLExecDirect(hstmt,sql1,79);

SQLBindCol(hstmt,1,SQL_C_CHAR,list,10,&p); //可修改,第二个参数表示查询哪一列

retcode=SQLFetch(hstmt);

if(retcode == SQL_ERROR /*|| retcode == SQL_SUCCESS_WITH_INFO*/)
{
i=0;

}
if(retcode == SQL_SUCCESS || retcode == SQL_SUCCESS_WITH_INFO)
{

int p;
for(p=0;p<strlen(list);p++)
{
if(list[p]==' ')
{
list[p]='\0';
break;
}
}
if(0==strcmp(list,tmp_password))
{
i = 1;
}
else
{
i = 0;
}


}
if(retcode == SQL_NO_DATA)
{
i = 0;
}

}
SQLDisconnect(hdbc);
}
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC,hdbc);
}
}
}
return i;
}
void write_log(char * log)
{
FILE *stream;

stream = fopen( "gm_log.txt", "w" );

fprintf(stream,"%s",log);
fclose( stream );
}
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏作者

paddy525

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值