Java连接数据库JDBC-properties方式

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/paicMis/article/details/79946077

配置一个DB.properties在src路径下面
例如

username=root
password=123456
driver.name=com.mysql.jdbc.Driver
jdbcurl=jdbc:mysql://cdh1:3306/mysql

创建数据库连接

package xlucas.jdbc;

import com.mysql.jdbc.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ResourceBundle;

/**
 * Created by Xlucas on 2018/4/14.
 */
public class JDBCdemo2 {
  private static String username;
  private static String password;
  private static String driver;
  private static String jdbcurl;
  /*
  静态代码块,用静态代码块来加载类的时候赋值变量
   */
  static{
    ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle("db");
    driver = bundle.getString("driver.name");
    jdbcurl = bundle.getString("jdbcurl");
    username = bundle.getString("username");
    password = bundle.getString("password");
  }
  /*
  创建数据库连接
   */
  public static Connection getConnection(){
    Connection conn=null;

    try {
      Class.forName(driver);
      conn= (Connection) DriverManager.getConnection(jdbcurl,username,password);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return conn;
  }
  /*
  释放资源
   */
  public static void Release(Connection conn, PreparedStatement pr, ResultSet rs){
    if(rs!=null){
      try {
        rs.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    if(pr!=null){
      try {
        pr.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    if (conn!=null){
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

}

测试数据库是否可以连接上

package xlucas.jdbc.test;

import com.mysql.jdbc.Connection;
import org.junit.Test;
import xlucas.jdbc.JDBCdemo2;

import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

/**
 * Created by Xlucas on 2018/4/15.
 */
public class TestJdbc {
  @Test
  public void TestFindUsername(){
  Connection conn=null;
    PreparedStatement pr=null;
    ResultSet rs=null;
    try {
      //创建连接
      conn= JDBCdemo2.getConnection();
      String sql="select * from user where User=? and Password= ?";
      //创建预执行实例
      pr=conn.prepareStatement(sql);
      //给sqll中的变量赋值
      pr.setString(1,"root");
      pr.setString(2,"6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9");
      //执行sql语句
      rs=pr.executeQuery();
      //打印返回的结果
      while(rs.next()){
        System.out.println(rs.getString(1)+"------------"+rs.getString(2));

      }

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }finally {
      // 释放资源
      JDBCdemo2.Release(conn,pr,rs);
    }

  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试