YAF解析

  yaf的推荐目录如下


public
  | - index.php // Application entry
  | + css
  | + js
  | + img
+ conf
  | - application.ini // Configure 
- application/
  - Bootstrap.php   // Bootstrap
  + controllers
     - Index.php // Default controller
  + views    
     |+ index   
        - index.phtml // View template for default controller
  - library
  - models  // Models

  - plugins // Plugins

启动过程如下


经典的index.php 如下


<?php
define("APPLICATION_PATH",  dirname(dirname(__FILE__)));


$app  = new Yaf_Application(APPLICATION_PATH . "/conf/application.ini");
$app->bootstrap() //call bootstrap methods defined in Bootstrap.php

    ->run();


所以我们的解析需要从 yaf_application 开始  yaf.c 开始

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试