JZ6

题目描述
把一个数组最开始的若干个元素搬到数组的末尾,我们称之为数组的旋转。
输入一个非递减排序的数组的一个旋转,输出旋转数组的最小元素。
NOTE:给出的所有元素都大于0,若数组大小为0,请返回0。

解:这道题目实质上就是求一个数组的最小值,最直接的方法就是暴力遍历就可以了。如果直接这么做不是不可以,但是有点违背题目意思的感觉,因为题目中明确告诉数组是非递减排序的,旋转一下依然是有序可章的,对于有序数组查找最小值,比较典型的做法就是二分法。具体代码实现如下:


```class Solution {
public:
  int minNumberInRotateArray(vector<int> rotateArray) {
    if(rotateArray.size() == 0)
      return 0;
    
    int n = rotateArray.size();
    int min = rotateArray[n - 1];
    int low = 0, high = n - 1;
    int mid = (low + high) / 2;
    
    while(low <= high)
    {
      if(rotateArray[mid] == min)
        return min;
      else if(rotateArray[mid] < min)
      {
        min = rotateArray[mid];
        high = mid - 1;
      }
      else if(rotateArray[mid] > min)
      {
        low = mid + 1;
      }
      
      mid = (low + high) / 2;
    }
    
    return min;
  }
};

©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页