Ext-js-4.2 清空treepanel勾选
    var _nodes = _view.down('treepanel').getChecked();

    if (_nodes && _nodes.length) {
      for (var i = 0; i < _nodes.length; i++) {
        //设置状态为未选中状态 
        _nodes[i].set('checked', false);;
      }
    }


需要的伙伴们可以给封装一下。

阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

ext-js-4.2

2017年11月07日 58.82MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

Ext-js-4.2 清空treepanel勾选

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭