Java中几个关于日期计算的问题

1.计算月份的天数

   GregorianCalendar date = new GregorianCalendar();
    date.set(2004, 6, 1);

     int countDay = date.getActualMaximum(date.DAY_OF_MONTH);

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试