python学习ing

1,range(100)其实可以看成是列表,但是在python3.6下打印不出,求和1-100编可以sum(range(1,101))

2,python运行速度慢,计算1-1亿要9秒多,但是用下面,我测试只要0.06秒,偶然看帖子发现的,一个库和装饰器

 

from numba import jit
import time
@jit
def foo(x, y):
  tt = time.time()
  s = 0
  for i in range(x, y):
    s += i
  print('Time used: {} sec'.format(time.time() - tt))
  return s

print(foo(1, 100000000))

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试