leetcode-350.两个数组的交集 II

题目

给定两个数组,写一个方法来计算它们的交集。

例如:
给定 nums1 = [1, 2, 2, 1]nums2 = [2, 2], 返回 [2, 2].

注意:

 •    输出结果中每个元素出现的次数,应与元素在两个数组中出现的次数一致。
 •    我们可以不考虑输出结果的顺序。

跟进:

 • 如果给定的数组已经排好序呢?你将如何优化你的算法?
 • 如果 nums1 的大小比 nums2 小很多,哪种方法更优?

 • 如果nums2的元素存储在磁盘上,内存是有限的,你不能一次加载所有的元素到内存中,你该怎么办?

解法1

哈希表

分析过程

1)创建哈希表,遍历数组1,将数值作为哈希表的键,数值出现的次数作为值,存储在哈希表中

2)遍历数组2,如果该项值与哈希表中键相等,存储该值,并将该值出现的次数减1

代码实现

class Solution {
  public int[] intersect(int[] nums1, int[] nums2) {
    int len1=nums1.length;
    int len2=nums2.length;
    if(len1==0 || len2==0){
      return new int[0];
    }
    Map<Integer,Integer> map=new HashMap<Integer,Integer>();
    for(int i=0;i<len1;i++){
      Integer value=map.get(nums1[i]);
      //存储当前数值的个数
      map.put(nums1[i],(value==null?1:value+1));
    }
    List<Integer> list=new ArrayList<Integer>();
    for(int i=0;i<len2;i++){
      if(map.containsKey(nums2[i]) && map.get(nums2[i])!=0){
        list.add(nums2[i]);  
        //修改当前数值的个数
        map.put(nums2[i],map.get(nums2[i])-1);
      }
    }
    int[] results=new int[list.size()];
    int i=0;
    for(Integer tmp:list){
      results[i++]=tmp;
    }
    return results;
  }
  
}

解法2

排序

分析过程

1)将数组1,数组2分别排序

2)遍历数组1,数组2,如果值相等,存储该值,如果数组1值小于数组2的值,数组1下标加1,否则数组2的下标加1

代码实现

class Solution {
  public int[] intersect(int[] nums1, int[] nums2) {
    int len1=nums1.length;
    int len2=nums2.length;
    if(len1==0 || len2==0){
      return new int[0];
    }
    Arrays.sort(nums1);
    Arrays.sort(nums2);
    int i=0;
    int j=0;
    List<Integer> list=new ArrayList();    
    while(i<len1 && j<len2){
      if(nums1[i]==nums2[j]){
        list.add(nums1[i]);
        i++;
        j++;
      }else if(nums1[i]<nums2[j]){
        i++;
      }else{
        j++;
      }
    }    
    int k=0;
    int[] result=new int[list.size()];
    for(Integer tmp:list){
      result[k++]=tmp;
    }
    return result;    
  }
  
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试