JAVA 全局变量 声明与定义

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq541005640/article/details/79428971

全局变量,在一个方法里面有值之后,别的方法可以直接使用此值。

public class Test {
  static String a = "" ;
  public static void main(String[] args) {
    Test s = new Test();
    s.Test1();
    s.Test2();
  }

  public void Test1(){
    a = "Test1";
    System.out.println(a+"1111");
    //Test2();
  }
  public void Test2(){
    System.out.println(a+"2222");
  }

}

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页