BigDecimal的用法

源文件Arith.java:           import   java.math.BigDecimal;      /**        *   由于Java的简单类型不能够精确的对浮点数进行运算,这个工具类提供精        *   确的浮点数运算,包括加减乘除和四舍五入。  ...

2013-09-26 14:33:23

阅读数 199

评论数 0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除