Oracle -- sysdate的使用函数的方法

sysdate的使用函数的方法

SYSDATE 2018/2/8 14:38:52  
TRUNC(SYSDATE) 2018/2/8  
TO_CHAR(SYSDATE,'YYYYMMDD') 20180208 到日
TO_CHAR(SYSDATE,'YYYYMMDD HH24:MI:SS') 20180208 14:42:18 到秒
TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'YYYYMMDD HH24:MI:SS.FF3') 20180208 14:42:45.223 到毫秒
TO_CHAR(SYSDATE,'AD') 公元  
TO_CHAR(SYSDATE,'AM') 下午  
TO_CHAR(SYSDATE,'BC') 公元  
TO_CHAR(SYSDATE,'CC') 21  
TO_CHAR(SYSDATE,'D') 5 国外的星期几
TO_CHAR(SYSDATE,'DAY') 星期四 当周星期几
TO_CHAR(SYSDATE,'DD') 08
当月中的第几天
TO_CHAR(SYSDATE,'DDD') 039 当年中的第几天
TO_CHAR(SYSDATE,'DL') 2018年2月8日 星期四 返回长的日期格式。受到NLS_TERRITORY,NLS_LANGUAGE参数控制
TO_CHAR(SYSDATE,'DS') 2018-02-08 返回短的日期格式。受到NLS_TERRITORY,NLS_LANGUAGE参数控制。 
TO_CHAR(SYSDATE,'DY') 星期四 日期的简称,即星期几
TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'SS.FF3') 04.707 毫秒
TO_CHAR(SYSDATE,'FM')    
TO_CHAR(SYSDATE,'FX')    
TO_CHAR(SYSDATE,'HH') 02 12小时制:时
TO_CHAR(SYSDATE,'HH24') 14 24小时制:时
TO_CHAR(SYSDATE,'IW') 06
第几周
TO_CHAR(SYSDATE,'IYY') 018 年的3位值
TO_CHAR(SYSDATE,'IY') 18 年的2位值
TO_CHAR(SYSDATE,'J') 2458158  
TO_CHAR(SYSDATE,'MI') 51
TO_CHAR(SYSDATE,'MM') 02
TO_CHAR(SYSDATE,'MON') 2月  字符集,若是英文,显示为feb
TO_CHAR(SYSDATE,'MONTH') 2月  字符集,若是英文,显示为february
TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'PM') 下午  
TO_CHAR(SYSDATE,'Q') 1 第几季度
TO_CHAR(SYSDATE,'RM') IV表示4 月份的罗马表示
TO_CHAR(SYSDATE,'RR') 18  
TO_CHAR(SYSDATE,'RRRR') 2018 同YYYY
TO_CHAR(SYSDATE,'SS') 31 一分钟中的秒
TO_CHAR(SYSDATE,'SSSSS') 53684  
TO_CHAR(SYSDATE,'TS') 下午 2:54:57  
TO_CHAR(SYSDATE,'WW') 06 当年中的第几周
TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'W') 2 当月中的第几周
TO_CHAR(SYSDATE,'YEAR') twenty eighteen  
TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY') 2018
TO_CHAR(SYSTIMESTAMP,'YYY') 018 年的后三位
TO_CHAR(SYSDATE,'DDSPTH') :twenty-sixth,天的英文表示  

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试