【MATLAB代码练习11】猜数游戏

版权声明:转载时打个招呼。 https://blog.csdn.net/qq_15971883/article/details/79981109

规则:首先由计算机随机产生0-100之间的随机整数,然后由用户猜测所产生的随机数。根据用户猜测的情况给出不同的提示,如猜测的数大于产生的数,则显示“High”,小于则显示“Low”,等于则显示“You won”,同时退出游戏,用户最多可猜测7次。

clear all; clc; 
% play the game of guess the number
x = fix(100 * rand); % a random number calculated by the computer
n = 7; 
test = 1; 
for k = 1:7
  numb = int2str(n) ; 
  disp(['You have a right to ', numb, ' guesses']); 
  disp('A guess is a number between 0 and 100');
  disp(' ');
  guess = input('Enter your guess: '); 
  if isempty(guess)
   disp('Please enter a number!'); 
   break; 
  end
  if guess < x
   disp('Low') ;
  elseif guess > x
   disp('High');
  else
    disp('You won!');
    test = 0; 
    break; 
  end
  n = n - 1; 
end
if test == 1
  disp('You lost!'); 
end

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试