Iframe获取子页面元素

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_17079071/article/details/79957376
// 获得父级
var tIframe = window.parent.document.getElementById('mn-iframe').contentWindow;
// 将获得的值放入父级中
tIframe.$("input[name='checkSpecialId']").val(id);

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭