awk 简单使用

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_17612199/article/details/80354739

参考链接

awk '$1>2 {print $1,$2}' test.txt # 第一行大于2
awk '$1==2 {print $1,$2}' test.txt
awk '$1==2 {print $0}' test.txt # 输出全部文本
awk '$2 ~ /th/ {print $0}' test.txt # ~ 表示模式开始。// 中是模式
awk '$2 !~ /th/ {print $0}' test.txt # 取反
awk 'BEGIN{IGNORECASE=1} /this/' test.txt

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭