hbase

https://dzone.com/articles/bigtable-model-cassandra-and
https://mapr.com/blog/in-depth-look-hbase-architecture/
https://www.dbrnd.com/2015/05/what-is-mvcc-multi-version-concurrency-control/
http://www.programering.com/a/MzN2QzMwATg.html
阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_18415783/article/details/79957212
文章标签: hbase 链接
个人分类: hadoop
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭