java冒泡排序与快速排序

1.冒泡排序

public class BubbleSort {
  public int sort1(int[] array){
    //计数器,计算比较了多少次
    int count = 0;
    int k,flag = array.length,temp;
    //当运行完一次之后,如果flag没变,则排序完成
    while(flag > 0){
      //k为右边界
      k = flag;
      //flag 为左边界
      flag = 0;
      for(int i = 1; i < k; i++){
        count++;
        if(array[i] < array[i - 1]){
          temp = array[i];
          array[i] = array[i - 1];
          array[i - 1] = temp;
          flag = i;
        }
      }
    }
    return count;
  }
  public int sort2(int[] array){
    int count = 0,temp;
    for(int i = 0; i < array.length; i ++){
      for(int j = i + 1; j < array.length; j ++){
        count ++;
        if(array[i] > array[j]){
          temp = array[i];
          array[i] = array[j];
          array[j] = temp;
        }
      }
    }
    return count;
  }

  public static void main(String[] args) {
    BubbleSort bs = new BubbleSort();
    int[] array = new int[]{1,4,2,3,5};
    System.out.println(bs.sort1(array));
    printArray(array);
    array = new int[]{1,4,2,3,5};
    System.out.println(bs.sort2(array));
    printArray(array);
  }
  public static void printArray(int[] array){
    for(int item : array){
      System.out.print(item + " ");
    }
    System.out.println();
  }
}
2.快速排序

思路:基于分治的思想,是冒泡排序的改进型。
1.分别从数组的两端扫描数组,设两个指示标志(lo指向起始位置,hi指向末尾),首先从后半部分开始,如果发现有元素比该基准点的值小,就交换lo和hi位置的值,
2.然后从前半部分开始扫秒,发现有元素大于基准点的值,就交换lo和hi位置的值,
3.如此往复循环,直到lo>=hi,然后把基准点的值放到hi这个位置。一次排序就完成了。
4.以后采用递归的方式分别对前半部分和后半部分排序,当前半部分和后半部分均有序时该数组就自然有序了。


public class QuicklySort {
  private int count = 0;
  public int position(int[] array, int low, int hight){
    while(low < hight){
      while(array[hight] >= array[low] && low < hight){
        count ++;
        hight --;
      }
      int key = array[low];
      array[low] = array[hight];
      array[hight] = key;

      while (array[low] <= array[hight] && low < hight){
        count ++;
        low ++;
      }
      key = array[hight];
      array[hight] = array[low];
      array[low] = key;
    }
    return low;
  }
  public void sort(int[] array, int low, int high){
    if(low >= high){
      return;
    }
    int index = position(array,low,high);
    sort(array,low,index - 1);
    sort(array,index + 1, high);
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] array = new int[]{1,5,4,6,2,3,8,7,8,9};
    QuicklySort qs = new QuicklySort();
    qs.sort(array,0,array.length - 1);
    System.out.println(qs.count);
    BubbleSort.printArray(array);

    BubbleSort bs = new BubbleSort();
    array = new int[]{1,5,4,6,2,3,8,7,8,9};
    System.out.println(bs.sort2(array));
    BubbleSort.printArray(array);
  }
}
3.问题测试

1. 对于快速排序时,如果index = 0,或者 index = length - 1;会不会报数组越界异常呢?
  经测试不会,
当index = 0,在sort方法的判断low >= high为true,直接返回了
index = length - 1时亦然。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试