bootstrap5 .me-auto .ms-auto 与 bootstrap4 .ml-auto .mr-auto

bootstrap5 .me-auto .ms-auto
bootstrap4 .ml-auto .mr-auto

先看css样式

bootstrap5
.ms-auto元素居右
.me-auto元素居左

.ms-auto{margin-left:auto!important}
.me-auto{margin-right:auto!important}
.mx-auto{margin-right:auto!important;margin-left:auto!important}

bootstrap4
.ml-auto元素居右
.mr-auto元素居左

.ml-auto,.mx-auto{margin-left:auto!important}
.mr-auto,.mx-auto{margin-right:auto!important}
 • 4
  点赞
 • 5
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

李昊哲小课

桃李不言下自成蹊

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值