Qt中sender()函数的用法

你在一个槽里面,调用这个函数,返回的就是你信号来源的对象;
QPushButton *aaaa = new QPushButton(this);
比如 connect(aaaaa, SIGNAL(Click()), this, SLOT(Onaaaaa());

void Onaaaaa(){
QPushButton *ccc = (QPushButton*) sender();
}

这个CCC就是aaaa这个对象来的
阅读更多
个人分类: Qt
上一篇Qt显式调用动态文件(dll)
下一篇QCustomplot整理
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭