Neutralzz的博客

我有自己的梦想和追求!

HDU 3001 Travelling 三进制状压DP

题意:一个图,每个点都要遍历到,且每个点最多经过两次。

思路:用三进制表示状态,第i位上的数(0,1,2)代表第i+1个点经过的次数。

设dp[S][v]为状态S下,到达S状态中的点v的最小花费。

S0 为 状态S中第v-1位的值-1后的结果 ,其他位上的值不变。

那么状态转移方程:dp[S][v] = min(dp[S0][u] + maps[u][v],dp[S][v]).(u在状态S0中)


我的代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>

#define min(a,b) (a < b ? a : b)
using namespace std;
typedef int LL;
const LL inf = 0x3f3f3f3f;
const LL maxn = 11;

LL n,m;
LL maps[maxn][maxn];
LL dp[177147][11];

LL mod_pow(LL n){
  LL res = 1,a = 3;
  while(n){
    if(n & 1) res *= a;
    a *= a;
    n >>= 1;
  }
  return res;
}

void init(){
  for(int i=0;i<=n;i++){
    for(int j=0;j<=n;j++){
      if(i == 0 || j == 0 || i == j) maps[i][j] = 0;
      else maps[i][j] = inf;
    }
  }
}

bool check(LL S){
  LL tmp;
  for(LL i = 0;i < n; i++){
    tmp = mod_pow(i);
    if((S / tmp) % 3 == 0) return false;
  }
  return true;
}

void solve(){
  LL S,S0,v,u,tmp;
  LL Ed = mod_pow(n);
  for(S = 0;S < Ed; S++){
    for(v = 1; v <= n; v++){
      dp[S][v] = inf;
      tmp = mod_pow(v - 1);
      if((S / tmp) % 3 == 0) continue;
      S0 = S - tmp;
      if(S0 == 0) dp[S][v] = 0;
      else{
        for(u = 1;u <= n; u++){
          tmp = mod_pow(u - 1);
          if(v == u || (S0 / tmp) % 3 == 0) continue;
          dp[S][v] = min(dp[S][v],dp[S0][u] + maps[u][v]);
        }
      }
    }
  }
  LL res = inf;
  for(S = 0;S < Ed; S++){
    if(check(S)){
      for(v = 1; v <= n ; v++)
        res = min(res,dp[S][v]);
    }
  }
  if(res == inf) printf("-1\n");
  else printf("%d\n",res);
}

int main(){
  while(~scanf("%d%d",&n,&m)){
    init();
    LL a,b,c;
    while(m--){
      scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
      maps[a][b] = maps[b][a] = min(maps[a][b],c);
    }
    solve();
  }
  return 0;
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_26572969/article/details/46792305
个人分类: DP
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭