[C语言]实训考前这几个函数得会

考试 专栏收录该内容
1 篇文章 0 订阅
#include <stdio.h>

int isPrime(int x)
{
	int i;
	for(i = 2 ; i <= x/2 ; i++)
		if(x %i == 0)
			return 0;
	return 1;
}

void buble_sort(int a[],int n)
{
	int i,j,temp;
	for(i = 0 ; i < n - 1; i++)
		for(j = 0 ; j < n - i - 1; j++)
			if(a[j] > a[j + 1])
			{
				temp = a[j];
				a[j] = a[j + 1];
				a[j + 1] = temp;
			}

}

void Selection_sort(int a[],int n)
{
	int i,j,min,temp;
	for(i = 0 ; i < n - 1; i++)
	{
		min = i;
		for(j = i + 1; j < n ; j++)
			if(a[j] < a[min])
				min = j;
		temp = a[i];
		a[i] = a[min];
		a[min] = temp;	
	}
}

int run(int n)
{
	if(n % 4 == 0 && n % 100 !=0 || n % 400 == 0)
    return 1;
  else
    return 0;
}

int main()
{
	int i,count = 1;
	int a[10] = {2,4,3,6,3,7,4,8,5,3};
	int b[10] = {2,4,3,6,3,7,4,8,5,3};
	int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]);
	
	//100以内的素数 10个一排
	for(i = 2; i < 100 ; i++)
		if(isPrime(i))
		{
			if(count % 10 != 0)
				printf("%3d ",i);
			else
				printf("%3d\n",i);
			count++;
		}
	putchar('\n');

	//冒泡和选择排序
	buble_sort(a,n);

	for(i = 0 ; i < n; i++)
		printf("%d ",a[i]);
	putchar('\n');

	Selection_sort(b,n);

	for(i = 0 ; i < n; i++)
		printf("%d ",b[i]);
	putchar('\n');

	//判断闰年 10个一组输出
	count = 0;
	for(i = 1 ; i < 2021 ; i++)
	{
		if(run(i))
		{
			printf("%5d",i);
			count++;
			if(count % 10 == 0)
				printf("\n");
		}
	}
	putchar('\n');
	return 0;
}

注:排序修改成从小到大和大到小排序只用修改一个大于小于号就可以了

 • 5
  点赞
 • 2
  评论
 • 9
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 扫一扫,分享海报

评论 2 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页

打赏作者

某新手

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值