c++随笔

闲来无事写几个常用在面试中遇到的功能函数


1.剔除字符串其它与字符串无关符号,只保留字符和数字

void trim(std::string& s)
{
	std::vector<char> v;
	for (const auto& c : s)
	{
		if (isalnum(c))
		{
			v.push_back(c);
		}
	}
	s.replace(s.begin(), s.end(), v.begin(), v.end());
}

2.atoi的实现

int a2i(const char* str)
{
	int os = 1;
	auto p = str;
	while (isspace(*p)) { p++; }
	if (*p == '+')	{
		p++;
	}
	else if (*p == '-')	{
		os = -1;
		p++;
	}

	int v = 0;
	while (isdigit(*p))	{ v = v*10+(*p++ - '0'); }

	return os*v;
}
3.冒泡排序,一样也是面试经常遇到的

void pop_sort(std::vector<int>& vs)
{
	auto sz = vs.size();
	for (int i = 0; i < sz; i++)
	{
		for (int j = i+1; j < sz; j++)
		{
			if (vs[i] > vs[j])
			{
				auto t = vs[i];
				vs[i] = vs[j];
				vs[j] = t;
			}
		}
	}	
}

4.字符串反序

char* fsort(char* src)
{
	char* h = src;
	char* l = h + strlen(src)-1;

	for (; h < l; h++,l--)
	{
		auto t = *h;
		*h = *l;
		*l = t;
	}
	return src;
}阅读更多
个人分类: c++/c++ c++/c++11
想对作者说点什么? 我来说一句

培根随笔集 英语原文

2009年04月06日 150KB 下载

oracle 数据仓库随笔

2011年06月29日 547KB 下载

5月随笔

为了誓言

rui_yi rui_yi

2016-08-02 18:34:11

阅读数:305

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭