React Native第三方组件和示例链接

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_31307253/article/details/59112672

以下是React Native的链接,有需要第三方组件或者示例的小伙伴可以收藏一下

01、React Native之Tab-View:https://js.coach/react-native/react-native-tab-view

02、React Native之正在加载Loading条:https://js.coach/react-native/react-native-sleek-loading-indicator?page=2
03、React Native之动作悬浮按钮:https://js.coach/react-native/react-native-action-button?page=3
04、React Native之热更新:https://js.coach/react-native/react-native-hot-update?page=3
05、React Native之轮播图:https://js.coach/react-native/react-native-viewpager?page=3
06、React Native之进度条:https://js.coach/react-native/react-native-progress?page=4
07、React Native之流程指示器:https://github.com/baoyachi/StepView
08、React Native之自动更新:https://js.coach/react-native/react-native-auto-updater?sort=popular&page=2
09、React Native之可以刷新的ListVIew:https://js.coach/react-native/react-native-refreshable-listview?sort=popular&page=2
10、React Native之视频播放:https://js.coach/react-native/react-native-video?sort=popular&page=2
11、React Native之侧拉删除:https://js.coach/react-native/react-native-swipeout?sort=popular&page=2
12、React Native之高斯模糊:https://js.coach/react-native/react-native-blur?sort=popular&page=2
12、React Native之图片放大查看:https://js.coach/react-native/react-native-lightbox?sort=popular&page=2
13、React Native之图表折线图:https://js.coach/react-native/react-native-chart?sort=popular&page=2
14、React Native之视差特效:https://js.coach/react-native/react-native-parallax-view?sort=popular&page=2
15、React Native之加载更多:https://js.coach/react-native/react-native-gifted-listview?sort=popular&page=2
16、React Native之数据库:https://js.coach/react-native/react-native-sqlite?sort=popular&page=3
17、React Native之底栏TabBar:https://js.coach/react-native/react-native-tab-navigator?sort=popular&page=3
18、React Native之表单填写:https://js.coach/react-native/react-native-gifted-form?sort=popular&page=3
19、React Native之填写回转:https://js.coach/react-native/react-native-tableview?sort=popular&page=3
20、React Native之消息推送:https://js.coach/react-native/react-native-push-notification?sort=popular&page=3
21、React Native之新手引导:https://js.coach/react-native/react-native-app-intro?sort=popular&page=3
22、React Native之路由导航:https://github.com/Qwikly/react-native-router-redux
23、React Native之动画指示器:https://js.coach/react-native/react-native-spinkit?sort=popular&page=3
24、React Native之下拉刷新:https://js.coach/react-native/react-native-refresher?sort=popular&page=4
24、React Native之图片加载进度:https://js.coach/react-native/react-native-image-progress?sort=popular&page=4
25、React Native之搜索框:https://js.coach/react-native/react-native-search-bar?sort=popular&page=4
26、React Native之侧拉删除ListView:https://js.coach/react-native/react-native-swipe-list-view?sort=popular&page=5
27、React Native之下拉选择:https://js.coach/react-native/react-native-dropdown?sort=popular&page=6
28、React Native之PopoverWindows窗体:https://js.coach/react-native/react-native-popover?sort=popular&page=6
29、React Native之百度地图:https://js.coach/react-native/baidumapkit?sort=popular&page=6
30、React Native之消息通知栏:https://js.coach/react-native/react-native-system-notification?sort=popular&page=6
30、React Native之滚动选择:https://js.coach/react-native/react-native-picker?sort=popular&page=7
31、React Native之滚动选择图片浏览:https://js.coach/react-native/react-native-photo-browser?sort=popular&page=7
32、React Native之微信支付:https://js.coach/react-native/react-native-wechat-ios?sort=popular&page=7
32、React Native之手势密码:https://js.coach/react-native/react-native-gesture-password?sort=popular&page=7
32、React Native之RadioButton按钮:https://js.coach/react-native/react-native-radio-buttons?sort=popular&page=7
33、React Native之数据加载:https://js.coach/react-native/react-native-loading-spinner-overlay?sort=popular&page=8
34、React Native之微信登录、微信分享、微信支付:https://js.coach/react-native/react-native-wechat-android?sort=popular&page=8
35、React Native之列表联系人选择:https://js.coach/react-native/react-native-selectablesectionlistview?sort=popular&page=8
35、React Native之TabLayout:https://js.coach/react-native/react-native-android-tablayout?sort=popular&page=8
36、React Native之QQ5.0新特性:https://js.coach/react-native/react-native-thesidebar?sort=popular&page=9
37、React Native之微信登录、微信分享:https://js.coach/react-native/react-native-wx?sort=popular&page=9
38、React Native之极光推送:https://js.coach/react-native/react-native-jpush?sort=popular&page=9
39、React Native之图库图片选择裁剪:https://js.coach/react-native/react-native-image-crop-picker?sort=popular&page=10
40、React Native之扫一扫:https://js.coach/react-native/react-native-card-io?sort=popular&page=10
41、React Native之二维码生成:https://js.coach/react-native/react-native-qrcode?sort=popular&page=11
42、React Native之二级列表选择:https://js.coach/react-native/react-native-tab?sort=popular&page=11
43、React Native之TabView:https://js.coach/react-native/react-native-tab-view?sort=popular&page=11
44、React Native之PDF查看:https://js.coach/react-native/react-native-pdf-view?sort=popular&page=12
45、React Native之省市区三联:https://js.coach/react-native/rn-china-region-picker?sort=popular&page=12
46、React Native之友盟推送:https://js.coach/react-native/react-native-umeng-push?sort=popular&page=13
47、React Native之自定义Dialog:https://js.coach/react-native/react-native-popup?sort=popular&page=13
48、React Native之底栏TabBar消息点:https://js.coach/react-native/react-native-xtabbar?sort=popular&page=13
49、React Native之透明悬浮窗选择:https://js.coach/react-native/react-native-modal-picker?sort=popular&page=14
50、React Native之锁屏状态下回复各种悬浮消息:https://js.coach/react-native/react-native-ios-notification-actions?sort=popular&page=14
51、React Native之设置列表:https://js.coach/react-native/react-native-settings-list?sort=popular&page=15
52、React Native之二维码条形码:https://js.coach/react-native/react-native-barcode-qrcode?sort=popular&page=15
53、React Native之新浪微博登录与分享:https://js.coach/react-native/react-native-weibo?sort=popular&page=16
54、React Native之自动建议输入:https://js.coach/react-native/react-native-autocomplete-input?sort=popular&page=17
55、React Native之图库图片多选:https://js.coach/react-native/react-native-camera-roll-picker?sort=popular&page=20
56、React Native之列表回到顶部:https://js.coach/react-native/react-native-scrolltotop?sort=popular&page=22
57、React Native之跑马灯:https://js.coach/react-native/react-native-marquee-label?sort=popular&page=22
58、React Native之通讯录手机号选取模块:https://js.coach/react-native/react-native-phone-picker?sort=popular&page=23
59、React Native之提交表单:https://js.coach/react-native/fastui-form?sort=popular&page=23
60、React Native之百度地图:https://js.coach/react-native/react-native-baidumapkit?sort=popular&page=23
61、React Native之文件打开方式:https://js.coach/react-native/react-native-file-opener?sort=popular&page=25
62、React Native之背景模糊:https://js.coach/react-native/react-native-fxblurview?sort=popular&page=27
63、React Native之数据加密:https://js.coach/react-native/react-native-encryption-library?sort=popular&page=27
64、React Native之分享功能:https://js.coach/react-native/react-native-share-menu?sort=popular&page=28
65、React Native之使用本地地图:https://js.coach/react-native/react-native-map-linking?sort=popular&page=29

没有更多推荐了,返回首页