curl Expect: 100-continue报错

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_31489933/article/details/80319635

Linux下使用curl上传文件报错: Expect: 100-continue

上传命令:

curl -F content=@mod_encoding_64.tar.gz -F container_path=aaa/b -F object_name=mod_encoding_64.tar.gz -H "token: 3589c19b41a2434b9965d1578774be10" -H "url: http://ip:6780/swift/v1" -X POST http://ip:5000/swift/api/v1.0/object/upload

详细错误信息:

解决方法:

增加 -H "Expect: "

curl -F content=@mod_encoding_64.tar.gz -F container_path=aaa/b -F object_name=mod_encoding_64.tar.gz -H "token: 3589c19b41a2434b9965d1578774be10" -H "url: http://ip:6780/swift/v1" -H "Expect: " -X POST http://ip:5000/swift/api/v1.0/object/upload


参看资料:

https://stackoverflow.com/questions/6244578/curl-post-file-behind-a-proxy-returns-error

https://blog.csdn.net/u013474436/article/details/54928215

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭