CTF-RSA1(已知p、q、dp、dq、c)

题目来源:buuCTF-crypto-RSA1
题目:

p = 8637633767257008567099653486541091171320491509433615447539162437911244175885667806398411790524083553445158113502227745206205327690939504032994699902053229 
q = 12640674973996472769176047937170883420927050821480010581593137135372473880595613737337630629752577346147039284030082593490776630572584959954205336880228469 
dp = 6500795702216834621109042351193261530650043841056252930930949663358625016881832840728066026150264693076109354874099841380454881716097778307268116910582929 
dq = 783472263673553449019532580386470672380574033551303889137911760438881683674556098098256795673512201963002175438762767516968043599582527539160811120550041 
c = 24722305403887382073567316467649080662631552905960229399079107995602154418176056335800638887527614164073530437657085079676157350205351945222989351316076486573599576041978339872265925062764318536089007310270278526159678937431903862892400747915525118983959970607934142974736675784325993445942031372107342103852

很明显,给了密文c和一些参数,解密求m

一切以解题为目的的抄代码都是耍流氓,我们还是要从数学理论上去解决它,最后再根据数学理论来写代码。

公式推导:

先摆出已知条件:

c ≡ m e m o d n c≡m^{e} mod n cmemodn
m ≡ c d m o d n m≡c^{d} mod n mcdmodn
ϕ ( n ) = ( p − 1 ) ∗ ( q − 1 ) ϕ(n)=(p−1)∗(q−1) ϕ(n)=(p1)(q1)
d ∗ e ≡ 1 m o d ϕ ( n ) d∗e≡1 mod ϕ(n) de1modϕ(n)
d p ≡ d m o d ( p − 1 ) dp≡d mod (p−1) dpdmod(p1)
d q ≡ d m o d ( q − 1 ) dq≡d mod (q−1) dqdmod(q1)

目的很明确,要想得到m,就要得到 c d c^{d} cd

利用中国剩余定理,我们可以得到
m 1 ≡ c d m o d p , m 2 ≡ c d m o d q m1≡c^{d} mod p,m2≡c^{d} mod q m1cdmodp,m2cdmodq

这里肯定有很多人不理解,简单证明一下

m ≡ c d m o d n m≡c^{d} mod n mcdmodn,可以得到式子 m = c d + k ∗ n m=c^{d}+k∗n m=cd+kn
又因为 n = p ∗ q n=p∗q n=pq
所以可以得到 m = c d + p ∗ q ∗ k m=c^{d}+p∗q∗k m=cd+pqk

上述式子,同时取余q和p,可以分别得到
m 1 ≡ c d m o d p , m 2 ≡ c d m o d q m1≡c^{d} mod p,m2≡c^{d} mod q m1cdmodp,m2cdmodq

带入上面的公式,可以得到 c d = k p + m 1 c^{d}=kp+m1 cd=kp+m1

我们把这个带入m2可以得到

m 2 ≡ ( k p + m 1 ) m o d q m2≡(kp+m1) mod q m2(kp+m1)modq

等式两边同时减去m1,可以得到

( m 2 − m 1 ) ≡ k p m o d q (m2−m1)≡kp mod q (m2m1)kpmodq

这里因为 g c d ( p , q ) = 1 gcd(p,q)=1 gcd(p,q)=1

所以可以求p的逆元,得到 ( m 2 − m 1 ) ∗ p − 1 ≡ k m o d q (m2−m1)∗p^{−1}≡k mod q (m2m1)p1kmodq
所以这里得到如下式子

k ≡ ( m 2 − m 1 ) ∗ p − 1 m o d q k≡(m2−m1)∗p^{−1} mod q k(m2m1)p1modq
c d = k p + m 1 c^{d}=kp+m1 cd=kp+m1

我们上下两个式子合并,得到

c d = ( ( m 2 − m 1 ) ∗ p − 1 m o d q ) ∗ p + m 1 c^{d}=((m2−m1)∗p^{−1} mod q)*p+m1 cd=((m2m1)p1modq)p+m1,
最后带入 m ≡ c d m o d n m≡c^{d} mod n mcdmodn

得到 m ≡ ( ( ( m 2 − m 1 ) ∗ p − 1 m o d q ) ∗ p + m 1 ) m o d n m≡(((m2−m1)∗p^{−1} mod q)*p+m1) mod n m(((m2m1)p1modq)p+m1)modn
现在只剩最后一步了,即这里的m1和m2怎么求?这时候我们有

d ≡ d p m o d ( p − 1 ) , d ≡ d q m o d ( q − 1 ) d≡d^{p} mod (p−1),d≡d^{q} mod (q−1) ddpmod(p1),ddqmod(q1)

分别带入m1,m2,有

m 1 ≡ c d q m o d ( q − 1 ) m o d q , m1≡c^{dq mod (q−1)} mod q, m1cdqmod(q1)modq,
m 2 ≡ c d p m o d ( p − 1 ) m o d p m2≡c^{dp mod (p−1)} mod p m2cdpmod(p1)modp

这里肯定有人又不理解为什么可以直接带入了,我们再证明一下,这里用到了费马小定理即假如p是质数,且 g c d ( k , p ) = 1 gcd(k,p)=1 gcd(k,p)=1,则
k ( p − 1 ) ≡ 1 m o d p k(p−1)≡1 mod p k(p1)1modp

所以如果我们有等式

d=dp+k∗(p−1)

我们直接带入,有

m 2 ≡ c d p + k ∗ ( p − 1 ) m o d p m2≡c^{dp+k∗(p−1) }mod p m2cdp+k(p1)modp

这里的指数,我们拆开,为

m 2 ≡ c d p ∗ c k ∗ ( p − 1 ) m o d p m2≡c^{dp}∗c^{k∗(p−1) }mod p m2cdpck(p1)modp

这里的

c k ∗ ( p − 1 ) ≡ 1 m o d p c^{k∗(p−1)}≡1 mod p ck(p1)1modp(用了刚才说的费马小定理)
所以
m2≡c^{dp} mod p$

那么m1根据对称性也可以同理得到

m 1 ≡ c d q m o d q m1≡c^{dq} mod q m1cdqmodq

最终,我们拥有了如下的条件:
m1≡c^{dq }mod q
m2≡c^{dp} mod p
m≡(((m2−m1)∗p−1 mod q)p+m1) mod n

一切就绪,等号右边的全部都是已知的,开算
上代码

import libnum
def egcd(a, b):
  if (b == 0):
    return 1, 0, a
  else:
    x, y, q = egcd(b, a % b) # q = GCD(a, b) = GCD(b, a%b)
    x, y = y, (x - (a // b) * y)
    return x, y, q


def mod_inv(a, b):
  return egcd(a, b)[0] % b # 求a模b得逆

p = 8637633767257008567099653486541091171320491509433615447539162437911244175885667806398411790524083553445158113502227745206205327690939504032994699902053229
q = 12640674973996472769176047937170883420927050821480010581593137135372473880595613737337630629752577346147039284030082593490776630572584959954205336880228469
dp = 6500795702216834621109042351193261530650043841056252930930949663358625016881832840728066026150264693076109354874099841380454881716097778307268116910582929
dq = 783472263673553449019532580386470672380574033551303889137911760438881683674556098098256795673512201963002175438762767516968043599582527539160811120550041
c = 24722305403887382073567316467649080662631552905960229399079107995602154418176056335800638887527614164073530437657085079676157350205351945222989351316076486573599576041978339872265925062764318536089007310270278526159678937431903862892400747915525118983959970607934142974736675784325993445942031372107342103852

invq=mod_inv(p,q)
mp=pow(c,dp,p)
mq=pow(c,dq,q)
m=((mp-mq)*invq%p)*q+mq
print(libnum.n2s(m))

最终得到答案
在这里插入图片描述

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页