byte 和 int 最大,最小值

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_32383403/article/details/49620367

public class Demo01
 {
   public static void main(String[] args)
  //把8这个数据复制给byte类型的变量b
  {   byte b = 28;
      System.out.println(b);
  
        //byte类型的最大值
      byte max_value = Byte.MAX_VALUE;
      System.out.println(max_value);

 

        //byte类型的最小值
       byte min_value = Byte.MIN_VALUE;
       System.out.println(min_value);

 

       //127的二进制表示形式
      System.out.println(Integer.toBinaryString(max_value));

 

      // -128的二进制表示形式
      System.out.println(Integer.toBinaryString(min_value));
  
  /*
   科普;原码,反码,补码

  */

  //  int类型最大值的

  int max = Integer.MAX_VALUE;
  System.out.println(max);
  

 //  int类型的最小值
  int min = Integer.MIN_VALUE;
  System.out.println(min);
  }
 }

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页