51Nod 1649 齐头并进 最短路

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_33193309/article/details/78784941

分别对公路和铁路进行最短路径计算,然后判断两个路径的最大值

题目很多让你误解的地方,例如不能同时在一个站台停。

或者说每条路可以用多次

因为所有的路径都是相连的。所以在相同的步数不可能同时在一个点

题目说的汽车的路线最短情况应该是1--4 一小时到达


#include<iostream> 
#include<queue> 
#include<vector> 
#include<stack> 
#include<algorithm>
#include<cmath> 
#include<set>
#include<map>
#include<cstdio>
using namespace std;
const int INF=1<<30;
int _map[500][500]={0};
int len1[500],len2[500];
int v[500];
int n,m;
void dij1(int x){
	for(int i=0;i<=n;i++) v[i]=0,len1[i]=INF;
	len1[x]=0;
	queue<int> que;
	que.push(x);
	while(que.size()){
		int num=que.front();
		que.pop();
		if(v[num]) continue;
		v[num]=1;
		for(int i=1;i<=n;i++){
			if(i!=num&&_map[num][i]==1){
				if(len1[i]>len1[num]+1){
					len1[i]=len1[num]+1;
					que.push(i);
				}
			}
		}
	}
}
void dij2(int x){
	for(int i=0;i<=n;i++) v[i]=0,len2[i]=INF;
	len2[x]=0;
	queue<int> que;
	que.push(x);
	while(que.size()){
		int num=que.front();
		que.pop();
		if(v[num]) continue;
		v[num]=1;
		for(int i=1;i<=n;i++){
			if(i!=num&&_map[num][i]==0){
				if(len2[i]>len2[num]+1){
					len2[i]=len2[num]+1;
					que.push(i);
				}
			}
		}
	}
}
int main(){
	
	scanf("%d%d",&n,&m);
	for(int i=0;i<m;i++){
		int a,b;
		scanf("%d%d",&a,&b);
		_map[a][b]=_map[b][a]=1;
	}
	dij1(1);
	dij2(1);
	if(len1[n]==INF||len2[n]==INF){
		printf("-1");
	}
	else printf("%d",max(len1[n],len2[n]));
	return 0;
	
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试