java中int转long

右侧需要进行一下强制类型转换,如下:

package pid69;

public class Solution {
	public static int mySqrt(int x){
		int result = 0;
		if(x==0 || x==1){
			return x;
		}else{
			for(int i=0;i<=x/2;i++){
				int a = i*i;
				//防止溢出,务必注意右边需要进行强制类型转换,否则有错
				long b = (long)(i+1)*(i+1);
				if( a<=x && b>x){
					result = i;
					break;
				}
			}
		}
		return result;
	}

	public static void main(String[] args) {
		int a = 2147395600;
		int result = mySqrt(a);
		System.out.println(result);

	}
}

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页