c++作业7

一、特殊三位数

#include<iostream.h>
int fact(int);
int main()
{
	int n,a,b,c,sum;
	n=100;
	while(n<1000)
	{
		c=n%10;
		b=(n/10)%10;
		a=n/100;
		sum=fact(a)+fact(b)+fact(c);
		if(sum==n)
			cout<<n<<endl;
		++n;
	}
	return 0;
}

int fact(int n)
{
	int i, f=1;
	for(i=1;i<=n;++i)
		f=f*i;
	return f;
}


二、素数和回文

#include<iostream.h>    
inline int isPrimer(int n)   
{   
  int i;  
  for(i=2;i<n;i++)  
  {  
    if(n%i==0)  
      break;  
  }  
  if(i==n)  
    return 1;  
  else  
    return 0;  
}  
inline int isPalindrome(int n)   
{  
  int m,a,b,c;  
  b=n%10;  
  a=n/10%10;  
  c=n/100; 
  if(n<10) m=n; 
  else if(n<100) m=b*10+a; 
  else m=b*100+a*10+c; 
  if(m==n)  
    return 1;  
  else  
    return 0;  
}   
inline int fan(int n)  
{  
  int m,a,b,c;  
  b=n%10;  
  a=n/10%10;  
  c=n/100; 
  if(n<10) m=n; 
  else if(n<100) m=b*10+a; 
  else m=b*100+a*10+c;   
  return m;  
}  
int main()  
{  
  int n,i=0,j=0,p=0,q=0,m;  
  int a[300]={0},b[300]={0},c[300]={0},d[300]={0};  
  for(n=2;n<=300;n++)  
  {  
    if(isPrimer(n)==1)  
      a[i++]=n;  
    if(isPalindrome(n)==1)  
      b[j++]=n;  
    if((isPalindrome(n)==1)&&(isPrimer(n)==1))  
      c[p++]=n;  
    if((isPrimer(fan(n))==1)&&(isPrimer(n)==1))  
      d[q++]=n;  
  }  
   cout<<"300以内的所有素数有:"<<endl; 
  for(m=0;m<i;m++) 
  { 
    cout<<a[m]<<"\t"; 
    if((m+1)%5==0) 
      cout<<endl; 
  } 
  cout<<endl<<"300以内的所有回文数有:"<<endl; 
  for(m=0;m<j;m++) 
  { 
    cout<<b[m]<<"\t"; 
    if((m+1)%5==0) 
      cout<<endl; 
  } 
  cout<<endl<<"300以内的所有回素数有:"<<endl; 
  for(m=0;m<p;m++) 
  { 
    cout<<c[m]<<"\t"; 
    if((m+1)%5==0) 
      cout<<endl; 
  } 
  cout<<endl<<"300以内的所有可逆素数有:"<<endl; 
  for(m=0;m<q;m++) 
  { 
    cout<<d[m]<<"\t"; 
    if((m+1)%5==0) 
      cout<<endl; 
  } 
  cout<<endl; 
  return 0; 
} 


阅读更多
个人分类: 作业
想对作者说点什么? 我来说一句

c++作业-7

kaleiodscope_ kaleiodscope_

2016-06-05 21:46:19

阅读数:132

C++第四次作业7

a

xyq2017 xyq2017

2017-05-10 19:32:10

阅读数:69

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

c++作业7

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭