SQL SERVER如何删除在数据库中完全相同的两条记录

版权声明: https://blog.csdn.net/qq_35315154/article/details/80345606

先加入一个自增列,然后按自增列删除,然后删除自增列删除.

alter table [tblname]

add [colname] int IDENTITY(1,1) not null


select tempno ,flow_no from trade where [colname] = --重复的记录的tempno


delete from trade where tempno = --select出来的结果


alter table [tblname]
drop column tempno

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试