react 实现vue里面的 v-html&&v-if&&v-show.html

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_35568483/article/details/79957130
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <div id="header"></div>
    <!--React 的核心库-->
    <script src="../../js/react.js"></script>
    <!--React-->
    <!--提供与 DOM 相关的功能  V-->
    <script src="../../js/react-dom.js"></script>
    <!--ReactDOM-->
    <script src="../../js/babel.js"></script>
    <script type="text/babel">
      //v <= render(m) function return就是一切 函数是第一公民
      //v <=> template(m)
      //JSX
      //渲染
      //单向数据绑定 M->V
      //函数式编程 过滤器
      //M
      var data = {
        num:20,
        bool:true,
        color:'red',
      }
      //V
      ReactDOM.render(
        <div>
          {/*v-html*/}
          <h2>
            {(()=>{
              return <p>123<span>456</span></p>
            })()}
          </h2>
          {/*v-show*/}
          <h2 style={{
            display:data.bool?'block':'none'
          }}>
            显示或者隐藏
          </h2>
          {/*v-if*/}
          {((bool)=>{
            if(bool){
              return "测试v-if"
            }else{
              return;
            }
          })(data.bool)}
          {/*v-bind: :xxx*/}
          <p name={(()=>{
            return "这是一个测试的名字"
          })()}>name</p>
          {/*@xxx v-on:xxx*/}
          <button onClick={()=>{
            console.log("点击事件")
          }}>OK</button>
        </div>, document.querySelector("#header"))
    </script>
  </body>
</html>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭