jq获取网址参数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_35844359/article/details/80346560

创建方法

var apiMap = {};

function request(queryStr) {
            var api = {};
            if (apiMap[queryStr]) { return apiMap[queryStr]; }
            api.queryString = (function () {
                var urlParams = {};
                var e,
                d = function (s) { return decodeURIComponent(s.replace(/\+/g, " ")); },
                q = queryStr.substring(queryStr.indexOf('?') + 1),
                r = /([^&=]+)=?([^&]*)/g;
                while (e = r.exec(q)) urlParams[d(e[1])] = d(e[2]);
                return urlParams;
            })();
            api.getUrl = function () {
                var url = queryStr.substring(0, queryStr.indexOf('?') + 1);
                for (var p in api.queryString) { url += p + '=' + api.queryString[p] + "&"; }
                if (url.lastIndexOf('&') == url.length - 1) { return url.substring(0, url.lastIndexOf('&')); }
                return url;
            }
            apiMap[queryStr] = api;
            return api;

        }

调用方法获取:

var str=request($(location).attr("href"));

 console.log(str.queryString["value"]);

所有的参数都在str.queryString里面,不明白的同学可打印出来看看

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭