Javaweb学习路径(附上各种视频)

1.  javaweb学习路线http://ke.jikexueyuan.com/zhiye/javaweb/

2.servlethttp://pan.baidu.com/s/1slDM7i1

3.mysql数据库http://pan.baidu.com/s/1boCDdKz

4. html+css

5. js  http://pan.baidu.com/s/1qYTxFCo

6. jquery  http://pan.baidu.com/s/1o8mi3xS(jquery很好用)

7. Ajax  http://pan.baidu.com/s/1qY1D0hm(其实可不看,ajax比较简单)

8. spring  http://pan.baidu.com/s/1slz94Yh

9. hibernate  http://pan.baidu.com/s/1csC5I2

10. struct2  http://pan.baidu.com/s/1dFAhw2H

11. ssh项目http://pan.baidu.com/s/1qYfYIU4(这个项目很好,是建一个电商网站)

12. springmvc+mybatishttp://pan.baidu.com/s/1kVoqxeR(短小精悍)

13. ssm项目这个没有失效,尽快保存吧链接:https://pan.baidu.com/s/1TqUzDRVwHTy54LrSunhIcQ 密码:9485

14. 设计模式http://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=343001http://pan.baidu.com/s/1slmctNf(其中代理模式讲得很精彩,强烈推荐,其他部分没意思)(设计模式之禅,这书还行)

15. 操作系统http://pan.baidu.com/s/1gfy7WTt(感觉只需看线程即可)

16. 数据结构与算法http://pan.baidu.com/s/1jHSDN74(一般数据结构与算法都是c或者c++,但这个是java)http://pan.baidu.com/s/1gfvkhxD

17. java sehttp://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=343001(这个讲得真的很好)http://pan.baidu.com/s/1i505JkL

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页