js字符串转换时间日期格式

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_36535245/article/details/79973422

1.后台为/Date(1332919782070)/时

 var date = new Date(parseInt(dateJson.replace("/Date(", "").replace(")/", ""), 10));
    var year= date.getFullYear();
    var month = date.getMonth() + 1 < 10 ? "0" + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1;

    var currentDate = date.getDate() < 10 ? "0" + date.getDate() : date.getDate();

取时间日期

2.为字符串“2018-4-17 18:00:00”时

  var val = dateJson.replace(/-/g, '/');
            var date = new Date(val);
            var year = date.getFullYear();
            var month = date.getMonth() + 1 < 10 ? "0" + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1;
            var currentDate = date.getDate() < 10 ? "0" + date.getDate() : date.getDate();
            var hours = date.getHours() < 10 ? "0" + date.getHours() : date.getHours();

            var minutes = date.getMinutes() < 10 ? "0" + date.getMinutes() : date.getMinutes();

        //js日期格式化函数yyyy-MM-dd
        function data_string(str) {
            var d = eval('new ' + str.substr(1, str.length - 2));
            var ar_date = [d.getFullYear(), d.getMonth() + 1, d.getDate()];
            for (var i = 0; i < ar_date.length; i++) {
                ar_date[i] = dFormat(ar_date[i]);
            }
            return ar_date.join('-');
            function dFormat(i) { return i < 10 ? "0" + i.toString() : i; }    //不足两位数加0
        }没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭