codeforces 722C Destroying Array

版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。 https://blog.csdn.net/qq_36542637/article/details/79979263

题意:给出长度为n的序列,每次去掉一个数,使得序列分成几块,问当前权值最大块的权值。
思路:提供两种,第一种用multiset和前缀和直接暴力模拟。
第二种用并差集,假设坐标i为一个去掉的数,那么f[i]记录的是i所在连续的去掉的数的区间的最左端,其余的看代码QAQ。

第一种
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long  a[100001], t[100001];
int main() {
  int n;
  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; ++i)
    cin >> a[i], t[i] = t[i - 1] + a[i];
  multiset<long long>s {0, n + 1}, q {t[n]};
  for(int i = 0; i < n; ++i) {
    int p;
    cin >> p;
    auto j = s.insert(p), k = j, l = j;
    q.erase(q.find(t[*++l - 1] - t[*--k]));
    q.insert(t[*j - 1] - t[*k]);
    q.insert(t[*l - 1] - t[*j]);
    cout << *--q.end() << endl;
  }
  return 0;
}
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int b[100005], f[100005];
long long a[100005], ans[100005];
int find(int x) {
  return f[x] == x ? x : f[x] = find(f[x]);
}
int main() {
  int n;
  scanf("%d\n", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%I64d", &a[i]);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d", &b[i]);
  ans[n] = 0;
  for (int i = n; i > 1; i--) {
    int x = b[i];
    f[x] = x;
    if (f[x + 1])
      a[f[x + 1] = x] += a[x + 1];
    if (f[x - 1])
      a[f[x] = find(x - 1)] += a[x];
    ans[i - 1] = max(ans[i], a[find(x)]);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    printf("%I64d\n", ans[i]);
}
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页