matlab最小支撑树的实现

 1. 最近在准备校内数模竞赛,选题的程序实现需要使用最小支撑树结构,所以就研究了一下

 2. function MST_Prim()  
 3. %问题:最小生成树(Minimum Spanning Tree)  
 4. %算法:Prim  
 5.   
 6. clc, clear;  
 7. %% 做连接图  
 8. a = zeros(7);  
 9. a(1,2)=3; a(1,3)=4; a(1,4)=7;  
 10. a(2,3)=3; a(2,4)=2; a(2,5)=4;  
 11. a(3,5)=5; a(3,6)=7;  
 12. a(4,5)=2; a(4,7)=6;  
 13. a(5,6)=1; a(5,7)=4;  
 14. a(6,7)=2;  
 15.   
 16. %% Prim算法 (思考)  
 17. a=a+a';a(a==0)=inf;  
 18. result=[];p=1;tb=2:length(a);  
 19. while length(result)~=length(a)-1  
 20.     temp=a(p,tb);temp=temp(:);  
 21.     d=min(temp);  
 22.     [jb,kb]=find(a(p,tb)==d);  
 23.     j=p(jb(1));k=tb(kb(1));  
 24.     result=[result,[j;k;d]];p=[p,k];tb(tb==k)=[];  
 25. end  
 26. Wt=sum(result(3,:));  
 27. disp(['最短架设电线总长度:', int2str(Wt)]);  
 28. %% 画最小树  
 29. axis equal;            %画最小生成树     
 30. hold on  
 31. n=7;  
 32. [x,y]=cylinder(1,n);   %画出顶点,均匀画圆  
 33. xm=min(x(1,:));  
 34. ym=min(y(1,:));  
 35. xx=max(x(1,:));  
 36. yy=max(y(1,:));  
 37. axis([xm-abs(xm)*0.15,xx+abs(xx)*0.15,ym-abs(ym)*0.15,yy+abs(yy)*0.15]);  
 38. plot(x(1,:),y(1,:),'ko');  
 39. for i=1:n  
 40.     temp=['v',int2str(i)];  
 41.     text(x(1,i),y(1,i),temp);  
 42. end  
 43. for i=1:k-n+1 %画出不在树内的边  
 44.     plot(x(1,data(1:2,i)),y(1,data(1:2,i)),'b');  
 45. end  
 46. for i=1:n-1  %画出树内的边  
 47.     plot(x(1,result(1:2,i)),y(1,result(1:2,i)),'r');  
 48. end  
 49. text(-0.35,-1.2,['最小生成树的权为','',num2str(Wt)]);  
 50. title('红色连线为最小生成树');  
 51. axis off;  
 52. hold off;  

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试