[bzoj2959][动态树]长跑

版权声明:他无力阻止你的转载 https://blog.csdn.net/qq_36993218/article/details/79743706

2959: 长跑

Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 256 MB
Submit: 807 Solved: 408
[Submit][Status][Discuss]
Description

 某校开展了同学们喜闻乐见的阳光长跑活动。为了能“为祖国健康工作五十年”,同学们纷纷离开寝室,离开教室,离开实验室,到操场参加3000米长跑运动。一时间操场上熙熙攘攘,摩肩接踵,盛况空前。
 为了让同学们更好地监督自己,学校推行了刷卡机制。
 学校中有n个地点,用1到n的整数表示,每个地点设有若干个刷卡机。
 有以下三类事件:
 1、修建了一条连接A地点和B地点的跑道。
 2、A点的刷卡机台数变为了B。
 3、进行了一次长跑。问一个同学从A出发,最后到达B最多可以刷卡多少次。具体的要求如下:
 当同学到达一个地点时,他可以在这里的每一台刷卡机上都刷卡。但每台刷卡机只能刷卡一次,即使多次到达同一地点也不能多次刷卡。
 为了安全起见,每条跑道都需要设定一个方向,这条跑道只能按照这个方向单向通行。最多的刷卡次数即为在任意设定跑道方向,按照任意路径从A地点到B地点能刷卡的最多次数。

Input

 输入的第一行包含两个正整数n,m,表示地点的个数和操作的个数。
 第二行包含n个非负整数,其中第i个数为第个地点最开始刷卡机的台数。
 接下来有m行,每行包含三个非负整数P,A,B,P为事件类型,A,B为事件的两个参数。
 最初所有地点之间都没有跑道。
 每行相邻的两个数之间均用一个空格隔开。表示地点编号的数均在1到n之间,每个地点的刷卡机台数始终不超过10000,P=1,2,3。

Output

 输出的行数等于第3类事件的个数,每行表示一个第3类事件。如果该情况下存在一种设定跑道方向的方案和路径的方案,可以到达,则输出最多可以刷卡的次数。如果A不能到达B,则输出-1。

Sample Input

9 31

10 20 30 40 50 60 70 80 90

3 1 2

1 1 3

1 1 2

1 8 9

1 2 4

1 2 5

1 4 6

1 4 7

3 1 8

3 8 8

1 8 9

3 8 8

3 7 5

3 7 3

1 4 1

3 7 5

3 7 3

1 5 7

3 6 5

3 3 6

1 2 4

1 5 5

3 3 6

2 8 180

3 8 8

2 9 190

3 9 9

2 5 150

3 3 6

2 1 210

3 3 6

Sample Output

-1

-1

80

170

180

170

190

170

250

280

280

270

370

380

580

HINT

数据规模及约定

 对于100%的数据,m<=5n,任意时刻,每个地点的刷卡机台数不超过10000。N<=1.5×105

Source

中国国家队清华集训 2012-2013 第二天

[Submit][Status][Discuss]


sol:

和4229有点像,突出表现了lct find_root函数有多慢。必须使用并查集维护连通性才能过。缩下点,多了个求链的权值和的操作。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<string>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
#include<map>
using namespace std;

inline int read()
{
  char c;
  bool pd=0;
  while((c=getchar())>'9'||c<'0')
  if(c=='-') pd=1;
  int res=c-'0';
  while((c=getchar())>='0'&&c<='9')
  res=(res<<3)+(res<<1)+c-'0';
  return pd?-res:res;
}
const int N=200000;
int rev[N],lc[N],rc[N],fa[N],father[N];
int sum[N],val[N],v[N];
inline int find(int x)
{
  return x==father[x]?x:father[x]=find(father[x]);
}
inline void unit(int x,int y)
{
  int fx=find(x),fy=find(y);
  if(fx!=fy)
  {
    val[fy]+=val[fx];
    father[fx]=fy;
  }
}
inline void updata(int x)
{
  sum[x]=sum[lc[x]]+sum[rc[x]]+val[x];
}
inline void tag_rev(int x)
{
  rev[x]=!rev[x];
  swap(lc[x],rc[x]);
}
inline void tag_down(int x)
{
  if(rev[x])
  {
    rev[x]=0;
    tag_rev(lc[x]);
    tag_rev(rc[x]);
  }
}
inline void rotate(int x)
{
  int y=fa[x],z=fa[y];
  int b=lc[y]==x?rc[x]:lc[x];
  if(b) fa[b]=y;
  fa[y]=x;fa[x]=z;
  if(z)
  {
    if(lc[z]==y) lc[z]=x;
    if(rc[z]==y) rc[z]=x;
  }
  if(lc[y]==x) lc[y]=b,rc[x]=y;
  else rc[y]=b,lc[x]=y;
  updata(y);
}
int sta[N];
inline bool is_root(int x)
{
  return lc[fa[x]]!=x&&rc[fa[x]]!=x;
}
inline void splay(int x)
{
  sta[sta[0]=1]=x;
  for(int y=x;!is_root(y);y=fa[y])
  {
    fa[y]=find(fa[y]);
    sta[++sta[0]]=fa[y];
  }
  while(sta[0]) tag_down(sta[sta[0]--]);
  while(!is_root(x))
  {
    fa[x]=find(fa[x]);
    if(!is_root(fa[x]))
    {
      fa[fa[x]]=find(fa[fa[x]]);
      if((lc[fa[fa[x]]]==fa[x])==(lc[fa[x]]==x)) rotate(fa[x]);
      else rotate(x);
    }
    rotate(x);
  }
  updata(x);
}
inline void access(int q)
{
  for(int p=0;q;p=q,q=fa[q])
  {
    splay(q);
    rc[q]=p;
    fa[q]=find(fa[q]);
    updata(q);
  }
}
inline void make_root(int x)
{
  access(x);
  splay(x);
  tag_rev(x);
}
inline void sc(int x,int y)
{
  if(!x) return;
  unit(x,y);
  if(lc[x]) sc(lc[x],y);
  if(rc[x]) sc(rc[x],y);
}
inline void link(int x,int y)
{
  make_root(x);
  fa[x]=y;
}
int fake[N];
inline int find_root(int x)
{
  return fake[x]==x?x:fake[x]=find_root(fake[x]);
}
inline void add(int x,int y)
{
  x=find(x);y=find(y);
  if(x==y) return;
  if(find_root(x)==find_root(y))
  {
    make_root(x);
    access(y);
    splay(x);
    sc(x,find(x));
    rc[x]=0;
    updata(x);
    return;
  }
  fake[find_root(y)]=find_root(x);
  link(x,y);
}
int n,m,q;
char sr[5];
struct cc
{
  int x,y,z;
}a[N],b[N];
int ans[N];
int main()
{
// freopen("2959.in","r",stdin);
  n=read();
  m=read();
  for(int i=1;i<=n;++i) father[i]=fake[i]=i;
  for(int i=1;i<=n;++i) val[i]=v[i]=read();
  for(int i=1;i<=m;++i)
  {
    int tp,x,y;
    tp=read();
    x=read();
    y=read();
    if(tp==1) add(x,y);
    if(tp==2)
    {
      int z=find(x);
      splay(z);
      val[z]-=v[x];
      v[x]=y;
      val[z]+=v[x];
      updata(z);
    }
    if(tp==3)
    {
      x=find(x);
      y=find(y);
      if(find_root(x)!=find_root(y))
      {
        puts("-1");
        continue;
      }
      make_root(x);
      access(y);
      splay(x);
      printf("%d\n",sum[x]);
    }
  }
  for(int i=1;i<=q;++i)
  if(a[i].z) puts(ans[i]?"Yes":"No");
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭