bzoj 1026--windy数 简单数位DP

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_37960603/article/details/80686503

简单数位DP。
dp[len][start]相当于长度为len,首位数为start符合情况的数的个数,转移方程很容易想得到。

#include<cstdio>
#include<cstdlib>
using namespace std;

long long dp[20][10];

void init(){

  for(int i=0;i<10;i++) dp[1][i]=1;
  for(int i=2;i<=10;i++){
    for(int j=0;j<10;j++){
      for(int k=0;k<10;k++){
        if(abs(j-k)>=2) dp[i][j]+=dp[i-1][k];
      }
    }
  }
}

long long getnum(int x){

  int d[20];
  int len=0;
  if(!x) return 0;
  while(x){

    d[len++]=x%10;
    x/=10; 
  }
  long long ans=0;
  for(int i=1;i<len;i++){
    for(int j=1;j<10;j++) ans+=dp[i][j];
  }
  for(int j=1;j<d[len-1];j++) ans+=dp[len][j];
  len--;
  while(len>=1){
    if(len==1) d[0]++;
    for(int i=0;i<d[len-1];i++){

      if(abs(i-d[len])>=2) ans+=dp[len][i];
    }
    if(abs(d[len-1]-d[len])<2) break;
    len--;
  }
  return ans;
}

int main(){

  int a,b;
  scanf("%d%d",&a,&b);
  init();
  printf("%d\n",getnum(b)-getnum(a-1));
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭