bzoj 1036--树的统计Count 树链剖分+线段树

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_37960603/article/details/80690846

前段时间学习过树链剖分,这个题正好试试水,还是比较简单的吧,自己一个人不看博客还是给A了。
本人比较懒,题解就看「BZOJ1036」[ZJOI2008] 树的统计Count这个博客吧,讲的很好,orz。这种题一般都是按这种套路来吧。

#include<cstdio>
#include<vector>
#include<algorithm>
using namespace std;

const int maxn=30000+1000;
int fa[maxn],son[maxn],size[maxn],du[maxn],top[maxn],Id[maxn],rev[maxn];
int id;
int n;
int val[maxn];
vector<int>G[maxn];
struct Node{

  int Max;
  int Sum;
}node[maxn<<2];

void dfs1(int u,int f,int d){

  fa[u]=f;
  du[u]=d;
  size[u]=1;
  int len=G[u].size();
  for(int i=0;i<len;i++){

    int v=G[u][i];
    if(v==f) continue;
    dfs1(v,u,d+1);
    size[u]+=size[v];
    if(size[son[u]]<size[v]) son[u]=v; 
  }
}

void dfs2(int u,int t){

  top[u]=t;
  Id[u]=++id;
  rev[id]=u;
  if(!son[u]) return ;
  dfs2(son[u],t);
  int len=G[u].size();
  for(int i=0;i<len;i++){

    int v=G[u][i];
    if(v==fa[u] || v==son[u]) continue;
    dfs2(v,v);
  }
}

void build(int l,int r,int root){

  if(l==r){

    node[root].Max=val[rev[l]];
    node[root].Sum=val[rev[l]];
    return ;
  }
  int mid=(l+r)>>1;
  build(l,mid,root<<1);
  build(mid+1,r,root<<1|1);
  node[root].Max=max(node[root<<1].Max,node[root<<1|1].Max);
  node[root].Sum=node[root<<1].Sum+node[root<<1|1].Sum;
}

void Update(int l,int r,int ind,int root,int v){

  if(l==r){

    node[root].Max=v;
    node[root].Sum=v;
    return ;
  }
  int mid=(l+r)>>1;
  if(mid>=ind) Update(l,mid,ind,root<<1,v);
  else Update(mid+1,r,ind,root<<1|1,v);
  node[root].Max=max(node[root<<1].Max,node[root<<1|1].Max);
  node[root].Sum=node[root<<1].Sum+node[root<<1|1].Sum;
}

int queryMax(int l,int r,int L,int R,int root){

  if(L<=l&&R>=r) return node[root].Max;
  int mid=(l+r)>>1;
  if(mid>=R) return queryMax(l,mid,L,R,root<<1);
  else if(mid<L) return queryMax(mid+1,r,L,R,root<<1|1);
  else return max(queryMax(l,mid,L,R,root<<1),queryMax(mid+1,r,L,R,root<<1|1));
}

int querySum(int l,int r,int L,int R,int root){

  if(L<=l&&R>=r) return node[root].Sum;
  int mid=(l+r)>>1;
  if(mid>=R) return querySum(l,mid,L,R,root<<1);
  else if(mid<L) return querySum(mid+1,r,L,R,root<<1|1);
  else return querySum(l,mid,L,R,root<<1)+querySum(mid+1,r,L,R,root<<1|1);
}

int getMax(int u,int v){

  int Max=-1e9;
  while(top[u]!=top[v]){

    if(du[top[u]]<du[top[v]]) swap(u,v);
    Max=max(Max,queryMax(1,n,Id[top[u]],Id[u],1));
    u=fa[top[u]];
  }
  if(du[u]<du[v]) swap(u,v);
  Max=max(Max,queryMax(1,n,Id[v],Id[u],1));
  return Max;
}

int getSum(int u,int v){

  int Sum=0;
  while(top[u]!=top[v]){

    if(du[top[u]]<du[top[v]]) swap(u,v);
    Sum+=querySum(1,n,Id[top[u]],Id[u],1);
    u=fa[top[u]];
  }
  if(du[u]<du[v]) swap(u,v);
  Sum+=querySum(1,n,Id[v],Id[u],1);
  return Sum;
}

int main(){

  scanf("%d",&n);
  for(int i=0;i<n-1;i++){

    int u,v;
    scanf("%d%d",&u,&v);
    G[u].push_back(v);
    G[v].push_back(u);
  }
  for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&val[i]);
  dfs1(1,-1,0);
  dfs2(1,1);
  build(1,n,1);
  int q;
  scanf("%d",&q);
  while(q--){

    char tmp[100];
    int x,y;
    scanf("%s%d%d",tmp,&x,&y);
    if(tmp[1]=='H') Update(1,n,Id[x],1,y);
    else if(tmp[1]=='M') printf("%d\n",getMax(x,y));
    else printf("%d\n",getSum(x,y));
  }
} 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试