JAVA异常初级的懵逼之路

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_38044982/article/details/68927726
  //tset3 2.算数异常:ArithmeticException
    @Test
    public void tset3(){
    try{
    int i=10;
    System.out.println(i/0);
    }catch(ArithmeticException e){
    System.out.println(e.getMessage());
   

    }


这没什么编译毛病;

看下面抛出大异常GG;

    //tset3 2.算数异常:ArithmeticException
    @Test
    public void tset3(){
    try{
    int i=10;
    System.out.println(i/0);
    }catch(Exception e){
    System.out.println(e.getMessage());
   
    }


完全不能明白怎么回事,贼尴尬;

Exception不是最大的么?

为什么不能抛出。

 No exception of type Exception can be thrown; an exception type must be a subclass of 

UP主-1的英语水平,只能百度了。

不可以抛出类型异常,异常类型必须是.

WTF,怎么可能,我是最大的,你不接受,非要一个小的么?

我很受打击。正宫不要要小三。

up主用的是

myEclipse 10

JDK JAVA EE6.0自带的1.6


有的人可以编译成功用大异常。

我脸黑不行。


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页