poj1062 Bellman 昂贵的聘礼

题目链接:点击打开链接

这是一道很有意思,也很坑的题。

我是以每个部落的人为节点,以他能交易的东西为边。

等级的判断非常重要,枚举的时候,交易双方的等级都必须在范围内。

附上大牛的测试数据
测试数据1: 
1 4 
10000 3 2 
2 8000 
3 5000 
1000 2 1 
4 200 
3000 2 1 
4 200 
50 2 0 
 
5250 
 
测试数据2: 
1 5 
10000 3 4 
2 3000 
3 2000 
4 2000 
5 9000 
8000 2 3 
3 5000 
4 2000 
5 7000 
5000 1 0 
2000 4 1 
5 1900 
50 1 0 
 
4000 
测试数据3: 
3 8 
10000 3 6 
2 3000 
3 2000 
4 2000 
5 9000 
7 1000 
8 5008 
8000 2 3 
3 5000 
4 2000 
5 7000 
5000 1 1 
6 1000 
2000 4 1 
5 1900 
50 1 0 
5000 1 1 
7 4007 
2000 4 1 
5 1900 
80 3 0 
 
2950 
测试数据4: 
1 10 
1324 0 0 
1234 0 0 
255 0 0 
67 0 0 
56 0 0 
2134 0 0 
456 0 0 
2345 0 0 
67 0 0 
6436 0 0 
 
1324 
 
测试数据5: 
1 4 
10000 3 2 
2 1 
3 3 
1000 2 2 
4 1 
3 1 
1000 3 1 
4 2 
100 4 0 
 
105 
测试数据6: 
3 5 
10000 3 4 
2 3000 
3 2000 
4 2000 
5 9000 
8000 2 3 
3 5000 
4 2000 
5 7000 
5000 1 0 
2000 4 1 
5 1900 
50 1 0 
 
3950 

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<stack>
#include<queue>
#include<vector>
#include<set>
#include<map>
#include<string>
using namespace std;
struct ab{
  int u,v,p;//r:等级
}ex[25500];
int node[25500],ranks[25500],rankg[25500];
int n,m,w,cnt;
int bellman(int le){
  int check;
  int dis[25500];
  memset(dis,1,sizeof(dis));
  dis[1]=node[1];

  for(int k=1; k<=n-1; k++) //算法核心
  {
    check=0;

    for(int i=1; i<=cnt; i++)
      if((ranks[ex[i].v]<=m+le&&ranks[ex[i].v]>=le)&&(ranks[ex[i].u]<=m+le&&ranks[ex[i].u]>=le)&&dis[ex[i].v]>dis[ex[i].u]+ex[i].p+node[ex[i].v]){
        dis[ex[i].v]=dis[ex[i].u]+ex[i].p+node[ex[i].v];  //交易的双方都必须在范围内
        check=1;
      } //进行松弛操作

    if(check==0) break;//检测dis是否有更新,没有就退出循环
    //for(int i=1; i<=cnt; i++) printf("%d ",dis[i]); printf("\n");
  }

  int mins=99999999;
  for(int i=1; i<=cnt; i++){
    if(mins>dis[i])
      mins=dis[i];
  }
  return mins;
}
int main()
{
  int p,l,x,t,v;
  while(scanf("%d%d",&m,&n)!=EOF)
  {
    memset(ex,0,sizeof(ex));
    memset(node,0,sizeof(node));
    cnt=1;
    for(int i=1;i<=n;i++){
      scanf("%d%d%d",&p,&l,&x);
      node[i]=p; ranks[i]=l;
      for(int j=1;j<=x;j++){
        scanf("%d%d",&t,&v);
        ex[cnt].u=i;
        ex[cnt].v=t;
        ex[cnt].p=(v-p); //建图,边为负权
        cnt++;
      }
    }
    int minsum=9999999;
    for(int i=ranks[1]-m;i<=ranks[1];i++){ //枚举等级范围,取最小
      //cout<<rankg[i]<<endl;
      int ss=bellman(i);
      if(ss<minsum) minsum=ss;
    }


      printf("%d\n",minsum);
  }
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试