window10 DEV C++ 不能调试问题

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_38737992/article/details/77621299

     你遇到的问题是不是这样:

     

    请 看下面的解决方法: 

        第一步:

                  

          把产生调试信息由No 调成 Yes, 如上图。

         路径: 工具 --> 编译选项 --> 代码生成/优化 --> 连接器

       第二步:

                 

      路径: 工具 --> 编译选项 (别忘了点那个对勾)


     

        

Dev C++ 调试问题

03-10

调试一个程序时,出现了很多问题,这是编译用到的makefile.winrnrn# Project: X86emurn# Makefile created by Dev-C++ 4.9.9.2rnrnCPP = g++.exe -D__DEBUG__rnCC = gcc.exe -D__DEBUG__rnWINDRES = windres.exernRES = "../Amr/C/X86 Emulator/bin/X86emu_private.res"rnOBJ = "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/main.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/hde32.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/process.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/opcodes.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/disassembler.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/assembler.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/os.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/vmem.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/thread.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/stack.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/math.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/jmps.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/strings.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/binary.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/apis.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/math2.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/log.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/apis_emu.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/system.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/seh.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/pe.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/dbg.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/asm_parser.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/asm_dbg.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/fpu.o" $(RES)rnLINKOBJ = "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/main.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/hde32.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/process.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/opcodes.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/disassembler.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/assembler.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/os.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/vmem.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/thread.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/stack.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/math.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/jmps.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/strings.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/binary.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/apis.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/math2.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/log.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/apis_emu.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/system.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/seh.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/pe.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/dbg.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/asm_parser.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/asm_dbg.o" "../Amr/C/X86\ Emulator/bin/fpu.o" $(RES)rnLIBS = -L"lib" --no-export-all-symbols --add-stdcall-alias -lgmon X86emu.dll bin/X86emu.dll -g3 -march=i586 rnINCS = -I"include" rnCXXINCS = -I"lib/gcc/mingw32/3.4.2/include" -I"include/c++/3.4.2/backward" -I"include/c++/3.4.2/mingw32" -I"include/c++/3.4.2" -I"include" rnBIN = "../Amr/C/X86 Emulator/bin/X86emu.dll"rnCXXFLAGS = $(CXXINCS) -DBUILDING_DLL=1 -w -O3 -pg -g3 -march=i586rnCFLAGS = $(INCS) -DBUILDING_DLL=1 -w -O3 -pg -g3 -march=i586rnRM = rm -frnrn.PHONY: all all-before all-after clean clean-customrnrnall: all-before "../Amr/C/X86 Emulator/bin/X86emu.dll" all-afterrnrnrnclean: clean-customrn $RM $(OBJ) $(BIN)rnrnDLLWRAP=dllwrap.exernDEFFILE="../Amr/C/X86 Emulator/bin/libX86emu.def"rnSTATICLIB="../Amr/C/X86 Emulator/bin/libX86emu.a"rnrn$(BIN): $(LINKOBJ)rn $(DLLWRAP) --output-def $(DEFFILE) --driver-name c++ --implib $(STATICLIB) $(LINKOBJ) $(LIBS) -o $(BIN)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/main.o": main.cpprn $(CPP) -c main.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/main.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/hde32.o": hde28c/hde32.crn $(CPP) -c hde28c/hde32.c -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/hde32.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/process.o": process.cpprn $(CPP) -c process.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/process.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/opcodes.o": disasm/opcodes.cpprn $(CPP) -c disasm/opcodes.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/opcodes.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/disassembler.o": disasm/disassembler.cpprn $(CPP) -c disasm/disassembler.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/disassembler.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/assembler.o": disasm/assembler.cpprn $(CPP) -c disasm/assembler.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/assembler.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/os.o": os/os.cpprn $(CPP) -c os/os.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/os.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/vmem.o": vmem.cpprn $(CPP) -c vmem.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/vmem.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/thread.o": thread.cpprn $(CPP) -c thread.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/thread.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/stack.o": stack.cpprn $(CPP) -c stack.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/stack.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/math.o": emu/math.cpprn $(CPP) -c emu/math.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/math.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/jmps.o": emu/jmps.cpprn $(CPP) -c emu/jmps.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/jmps.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/strings.o": emu/strings.cpprn $(CPP) -c emu/strings.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/strings.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/binary.o": emu/binary.cpprn $(CPP) -c emu/binary.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/binary.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/apis.o": apis/apis.cpprn $(CPP) -c apis/apis.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/apis.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/math2.o": emu/math2.cpprn $(CPP) -c emu/math2.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/math2.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/log.o": log.cpprn $(CPP) -c log.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/log.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/apis_emu.o": apis/apis_emu.cpprn $(CPP) -c apis/apis_emu.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/apis_emu.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/system.o": system.cpprn $(CPP) -c system.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/system.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/seh.o": seh.cpprn $(CPP) -c seh.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/seh.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/pe.o": pe.cpprn $(CPP) -c pe.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/pe.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/dbg.o": dbg/dbg.cpprn $(CPP) -c dbg/dbg.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/dbg.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/asm_parser.o": dbg/asm/asm_parser.cpprn $(CPP) -c dbg/asm/asm_parser.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/asm_parser.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/asm_dbg.o": dbg/asm/asm_dbg.cpprn $(CPP) -c dbg/asm/asm_dbg.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/asm_dbg.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86\ Emulator/bin/fpu.o": emu/fpu.cpprn $(CPP) -c emu/fpu.cpp -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/fpu.o" $(CXXFLAGS)rnrn"../Amr/C/X86 Emulator/bin/X86emu_private.res": X86emu_private.rc rn $(WINDRES) -i X86emu_private.rc --input-format=rc -o "../Amr/C/X86 Emulator/bin/X86emu_private.res" -O coff rnrnrn报错是:rn31 D:\X86_Emulator\Makefile.win [Build Error] Assembler messages: rn31 D:\X86_Emulator\Makefile.win [Build Error] indirect call without `*' rn31 D:\X86_Emulator\Makefile.win [Build Error] indirect call without `*' rn31 D:\X86_Emulator\Makefile.win [Build Error] indirect call without `*' rn31 D:\X86_Emulator\Makefile.win [Build Error] Circular "../Amr/C/X86 <- "../Amr/C/X86 dependency dropped. rn31 D:\X86_Emulator\Makefile.win [Build Error] ../Amr/C/X86\ Emulator/bin/main.o rn D:\X86_Emulator\Makefile.win [Build Error] [Emulator/bin/X86emu.dll"] Error 1 rnrn大家帮忙看看,兄弟搞不定了 论坛

没有更多推荐了,返回首页