String [] 和 String互相转换

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_39959061/article/details/79867899

1、String 转 String[ ]

String[] ids = perms.split(",");

2、String [ ] 转 String   逗号隔开

String [  ] = lytype;

StringBuilder sb = new StringBuilder();  
        if (lytype != null && lytype.length > 0) {  
            for (int i = 0; i < lytype.length; i++) {  
                if (i < lytype.length - 1) {  
                    sb.append(lytype[i] + ",");  
                } else {  
                    sb.append(lytype[i]);  
                }  
            }  
        }  
        String lytype1 = sb.toString();


博主设置当前文章不允许评论。

没有更多推荐了,返回首页