StringUtils 的包含的方法

转载地址:https://www.cnblogs.com/guiblog/p/7986410.html

导入的jar包:import org.apache.commons.lang3.StringUtils
1.StringUtils中判断是否包含的方法主要有:
contains(CharSequence seq, int searchChar)
contains(CharSequence seq, CharSequence searchSeq)
containsIgnoreCase(CharSequence str, CharSequence searchStr)
containsAny(CharSequence cs, char... searchChars)
containsAny(CharSequence cs, CharSequence searchChars)
containsOnly(CharSequence cs,char… valid)
containsOnly(CharSequence cs, String validChars)
containsNone(CharSequence cs,char… searchChars)
containsNone(CharSequence cs, String invalidChars)
startsWith(CharSequence str,CharSequence prefix)
startsWithIgnoreCase(CharSequence str,CharSequence prefix)
startsWithAny(CharSequence string,CharSequence… searchStrings)
(1)判断字符串中是否包含指定的字符或字符序列:
    a)区分大小写:
StringUtils.contains(null, 'a'); // false
StringUtils.contains("china", 'A'); // false
StringUtils.contains("", 'a'); // false
StringUtils.contains("china", 'a');// true
StringUtils.contains("china", 'z');//false
StringUtils.contains(null, "a"); // false
StringUtils.contains("china", null); // false
StringUtils.contains("", ""); // true
StringUtils.contains("abc", "");// true
StringUtils.contains("china", "na");// true
b)不区分大小写:
StringUtils.containsIgnoreCase("china", 'a');// true
StringUtils.containsIgnoreCase("china", 'A');// true
StringUtils.containsIgnoreCase("china", 'Z');//false
StringUtils.containsIgnoreCase(null, "A"); // false
StringUtils.containsIgnoreCase("china", null); // false
StringUtils.containsIgnoreCase("", ""); // true
StringUtils.containsIgnoreCase("abc", "");// true     
StringUtils.containsIgnoreCase("china", "na");// true
StringUtils.containsIgnoreCase("china", "Na");// true
(2)判断字符串中是否包含指定字符集合中或指定字符串中任一字符,区分大小写:
StringUtils.containsAny(null, 'a', 'b');// false
StringUtils.containsAny("", 'a', 'b');// false
StringUtils.containsAny("abc", 'a', 'z');// true
StringUtils.containsAny("abc", 'x', 'y');// false
StringUtils.containsAny("abc", 'A', 'z');// false
StringUtils.containsAny(null, "a");// false
StringUtils.containsAny("", "a");// false
StringUtils.containsAny("abc", "ab");// true
StringUtils.containsAny("abc", "ax");// true
StringUtils.containsAny("abc", "xy");// false
StringUtils.containsAny("abc", "Ax");// false
(3)判断字符串中是否不包含指定的字符或指定的字符串中的字符,区分大小写:
StringUtils.containsNone(null, 'a'); // true
StringUtils.containsNone("", 'a'); // true 注意这里,空串总是返回true
StringUtils.containsNone("china", ' '); // true 注意包含空白符为true
StringUtils.containsNone("china", '\t'); // true
StringUtils.containsNone("china", '\r'); // true
StringUtils.containsNone("china", 'x', 'y', 'z'); // true
StringUtils.containsNone("china", 'c', 'y', 'z'); // false
StringUtils.containsNone("china", 'C', 'y', 'z'); // true
StringUtils.containsNone(null, "a"); // true
StringUtils.containsNone("", "a"); // true
StringUtils.containsNone("china", ""); // true
StringUtils.containsNone("china", "xyz"); // true
StringUtils.containsNone("china", "cyz"); // false
StringUtils.containsNone("china", "Cyz"); // true
(4)判断字符串中的字符是否都是出自所指定的字符数组或字符串,区分大小写:
StringUtils.containsOnly(null, 'a');// false
StringUtils.containsOnly("", "a");// true
StringUtils.containsOnly("ab", ' ');// false
StringUtils.containsOnly("abab", 'a', 'b', 'c');// true
StringUtils.containsOnly("abcd", 'a', 'b', 'c');// false
StringUtils.containsOnly("Abab", 'a', 'b', 'c');// false
StringUtils.containsOnly(null, "a");// false
StringUtils.containsOnly("", "a"); // true
StringUtils.containsOnly("abab", "abc));// true
StringUtils.containsOnly("abcd", "abc"); // false
StringUtils.containsOnly("Abab", "abc");// false
5)判断字符串是否以指定的字符序列开头:
    a)区分大小写:
StringUtils.startsWith(null, null); // true
StringUtils.startsWith(null, "abc"); // false
StringUtils.startsWith("abcdef", null); // false
StringUtils.startsWith("abcdef", "abc"); // true
StringUtils.startsWith("ABCDEF", "abc"); // false
b)不区分大小写:
StringUtils.startsWithIgnoreCase(null, null);// true
StringUtils.startsWithIgnoreCase(null, "abc");// false
StringUtils.startsWithIgnoreCase("abcdef", null);// false
StringUtils.startsWithIgnoreCase("abcdef", "abc");// true
StringUtils.startsWithIgnoreCase("ABCDEF", "abc");// true
(6)判断字符串是否以指定的字符序列数组中任意一个开头,区分大小写:
StringUtils.startsWithAny(null, null);// false
StringUtils.startsWithAny(null, new String[] { "abc" });// false
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", null);// false
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", new String[] { "" });// true
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", new String[] { "abc" });// true
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", new String[] { null, "xyz", "abc" });// true
StringUtils.startsWithAny("abcxyz", null, "xyz", "ABCX");// false
StringUtils.startsWithAny("ABCXYZ", null, "xyz", "abc");// false没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试