Maven tomcat7依赖

 <build>

       <plugins>    

          <!-- 配置Tomcat插件 ,用于启动项目 -->

        <plugin>

            <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>

            <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>

            <configuration>

            <!-- tomcat端口  -->

                <!--<port></port> -->

                <!-- 如果设置为/,则项目了路径为http://localhost:端口号 /-->

                <!-- 如果设置为/lw,则项目了路径为http://localhost:端口号/lw -->

                <path>/maven_test</path>

            </configuration>

        </plugin>      

      </plugins>

 

  

  

    <finalName>maven_test</finalName>

  </build>

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值